สำหรับบุคลากร

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนเขตพื้นที่ 2
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนนักเรียน 477
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 0
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 321
เมื่อวาน 164
สัปดาห์นี้ 1,256
สัปดาห์ที่แล้ว 2,063
เดือนนี้ 5,523
เดือนที่แล้ว 10,729
ปีนี้ 78,001
ทั้งหมด 339,025รายชื่อเป็นรายโรงเรียน

โปรดเลือกโรงเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 อื่นๆ Cacayan Juliet Maghiny กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
2 นางสาว ชไมพร นันทชมภู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
3 นางสาว เสาวณีย์ เถื่อนวรรณา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
4 เด็กหญิง พิมพ์นารา รุ่งวรรธนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
5 เด็กหญิง ชญานิศ ดวงรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
6 อื่นๆ Cacayan Juliet Maghiny กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิง กาญเกล้า สายรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
8 นางสาว หนึ่งฤทัย มีโพธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
9 อื่นๆ Rogelio Bansag Agero Jr. กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
10 เด็กหญิง สุประวีณ์ ศรสุวรรณภักดี กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
11 นาย ธุระกิจ หมั่นตรอง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 อื่นๆ Marisa D. Agero กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กาวีอ้าย กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
14 นางสาว สายชล เพชรผึ้ง กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
15 อื่นๆ Rogelio Bansag Agero Jr. กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
16 เด็กหญิง กีรติกร เพ็งเวียง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
17 นางสาว ศิราณี วงศ์วานเตชะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
18 อื่นๆ Marisa D. Agero กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ยิ้มละมัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
20 เด็กหญิง สุภัสรีญา ปฐมพรทวีวัฒน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
21 เด็กชาย กิติพล กิ่งจำปา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
22 เด็กชาย สิทธิกร ปราณีตพลกรัง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
23 เด็กชาย ธนพงศ์พันธ์ เทียรเงิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
24 นาย สรายุทธ แย้มโกเมนทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
25 นาย วัชรพงษ์ ผลไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
26 เด็กหญิง ชนัญญา สิงห์สร้อย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
27 เด็กหญิง กวิตา ทรงคุณ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
28 นางสาว ปพิชญา อินคำพร กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
29 เด็กหญิง เขมนิจ นิทาน กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กหญิง ณัฐชา แจ่มกระจ่าง กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
31 นางสาว จุฑาทิพย์ ชื่นสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
32 เด็กหญิง สุธีกานต์ พุทธรักษา กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
33 นางสาว สุภัสสรา อ้นเกษ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
34 นางสาว นิภาพร พวงสมบัติ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
35 เด็กหญิง เรืองริน แสงศิลป์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
36 นางสาว อรวรรณ รักษ์ชน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิง สุขกัลยา ระงับพิษ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
38 นางสาว เพ็ญนภา บุญก้อน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
39 เด็กหญิง ภัทราพร หินแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
40 นางสาว สมรัชนี สุทะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
41 เด็กชาย นพรุจ มิ่งสกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
42 นาย สันติ โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
43 เด็กชาย อภิเดช คำเมืองมูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
44 นาย สง่า หอมจู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
45 เด็กชาย อดิเทพ ชูเฉลิม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
46 นางสาว ณภัชชา ทิศวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
47 เด็กหญิง กัญญาวีร์ อุบลชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กหญิง กวิสรา วรนาถจินดา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
49 เด็กชาย รัฐภูมิ คงเพชรศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
50 นางสาว เบญจวรรณ หิรัญโกย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
51 นางสาว อรพรรณ อ่ำพรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
52 เด็กหญิง เขมจิรา ยอดฉิมมา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
53 เด็กชาย รุ่งเกียรติ เพียราช กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
54 เด็กหญิง ขวัญฤดี ด้วงเหม็น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
55 นางสาว นุชนารถ ช่างโคกสูง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
56 เด็กหญิง นภัสสร เกิดสมบัติ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
57 นางสาว วรรณฉัตร เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว อำพร ดวงมาลา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
2 เด็กหญิง รดารินทร์ วรชินา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
3 นางสาว อังคณา ขุนพิลึก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
4 เด็กชาย ศิริพงษ์ ศรีธัญญแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
5 นาย พิพัฒน์ เกษหอม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิง สุพิชญา แสนสมวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
7 นาย พิพัฒน์ เกษหอม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
8 เด็กชาย ธาวิน วิริยะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
9 เด็กชาย ธัณธ์ ขันกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 นาย กฤษฎา ชัยวณิชย์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
11 เด็กชาย ยูฮัน ฟอน เซอร์นิค็อฟ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 เด็กหญิง พรสวรรค์ ประคองทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
13 นางสาว รัตดาวรรณ์ ศรีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
14 นางสาว กมลวรรณ ศรีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
15 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สังเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กชาย กันต์ธีร์ พลหาวงค์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
17 นางสาว กมลวรรณ ศรีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
18 เด็กชาย ปฏิพล ศรีสุมทร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
19 เด็กชาย จิรานุวัฒน์ กิจธัญการ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
20 นางสาว วาสิฎฐี สังข์ยก กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
21 นาย ทีว วงษ์จีน กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
22 เด็กหญิง ปภัสรา พุทธชาติ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
23 เด็กหญิง เทวิกา ห้วยหงษ์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กหญิง พิชญาภา บาลไธสงค์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
25 นางสาว สมฤทัย น้ำชุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
26 นางสาว สมฤทัย น้ำชุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กหญิง เขมจิรา สุวาส กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
28 นางสาว สรีพัชญ์ จันทร์สอน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
29 เด็กหญิง ศุภสิณีย์ นวพรเพิ่ม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กหญิง กมลทิพย์ พุทธะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
31 นาย ราชภัฎ อำนาจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
32 เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ มั่นโท กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
33 เด็กหญิง ณัชชา สุวรรณโชติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
34 นางสาว สรีพัชญ์ จันทร์สอน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง กีรตยา พวงนิล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
2 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สิงห์ลอ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
3 เด็กหญิง ฐิตินันท์ แก้วสูงเนิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
4 นางสาว ทัศนีย์ ชูชื่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
5 เด็กหญิง ปรายฉัตร สุวรรณจันรัสมี กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
6 นางสาว ธนวรรณ บุตรพรม กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิง ธนพร ดิษสภา กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
8 นางสาว ธนวรรณ บุตรพรม กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กชาย ธนกฤติ พุ่มพวง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 นางสาว วรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
11 เด็กหญิง นาถสินี ควรขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 นางสาว ดลยา นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
13 อื่นๆ Thomas John Priestley กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
14 เด็กหญิง เปรมา ประดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
15 นางสาว ดลยา นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
16 นางสาว พนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
17 เด็กชาย ศดานันท์ สอนเตจา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
18 เด็กหญิง พรณัชชา แม่กลอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
19 นางสาว พนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
20 เด็กชาย กฤษตเมธ ลายเขียน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
21 นางสาว วรรณวิษา เพชรอำพร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
22 นางสาว ธาราภรณ์ สายทองดี กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิง ฐิติวรดา อินทร์สำราญ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ฟักเหลือง กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
25 เด็กชาย จิตรกร เขื่อนพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
26 เด็กหญิง พีรญา ทองใบ กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
27 เด็กหญิง ณัฐธิชา เนินพลับ กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
28 นางสาว สโรชา กีขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
29 นางสาว กันติชา สิงห์โต กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
30 เด็กหญิง กฤติยา ครองสัตย์ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
31 นางสาว พิราวรรณ แก้วคำปัน กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
32 เด็กชาย ชวนนท์ ย้อมสี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
33 นาง จุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
34 เด็กชาย ชวกร ย้อมสี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
35 นาง จุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
36 เด็กหญิง อภิสวรรค์ ยังมาก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
37 นางสาว น้ำฟ้า แซเผือก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
38 เด็กหญิง วรัชยา เขื่อนยัง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
39 นางสาว น้ำฟ้า แซเผือก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
40 นาย มงคล มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
41 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฝอยทองตะคุ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
42 เด็กหญิง ธนภร ทองคลี่ธนากุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
43 นางสาว สุพัตรา แก้วเศษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
44 นางสาว สุพัตรา แก้วเศษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
45 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ ศรีวงค์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
46 นาย มงคล มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
47 อื่นๆ Thomas John Priestley กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
48 อื่นๆ Thomas John Priestley กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
49 เด็กหญิง วรวรรณ กลั่นสระน้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว สำรวย ชำนาญเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
2 เด็กหญิง ศศิธร ดวงสว่าง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
3 นางสาว สำรวย ชำนาญเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
4 นาย ปฏิภาณ สิงห์เรือง กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
5 เด็กชาย ปัณณธร อนาทะบินธิกะ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
6 นางสาว สำรวย ชำนาญเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิง วรัญชญา ภู่ทองคำ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
8 นางสาว ศิรัญญา บำรุงศรี กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง ทักษอร แม้นพยัคฆ์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 นางสาว ชยากร วิชัยคำ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
11 เด็กชาย จิราพงศ์ หาสินปี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 เด็กหญิง ญาณิศา เจริญวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
13 เด็กชาย พงศธร เมณกูล กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ใจแดง กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
15 นางสาว ศิรัญญา บำรุงศรี กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
16 เด็กชาย อนุชา บัวคลี่ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
17 นาย ปฐมฤกษ์ สังข์วะระปรีชา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
18 นาย ปฏิภาณ สิงห์เรือง กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิง ธันยารัตน์ สายศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
20 นาง กาญจนา กาละภักดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
21 เด็กชาย เมธาวิน เข็มทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
22 นางสาว กัญญารัตน์ กุมภวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิง วาริศรา แก้วไสล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กหญิง ชณิตา ทัดบรรจง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
25 เด็กหญิง มิ่งขวัญ วิเวก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
26 นาย ชัยวัฒน์ ขันตี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กชาย ฉัตพล โกวิทย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
28 เด็กหญิง กวินทรา เกิดจันทึก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
29 เด็กหญิง มุกดารณี สกุลโพน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
30 นางสาว ปองรัตน์ พัดมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
31 นางสาว ศรัณยา โตเกิด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
32 เด็กหญิง โชติกา ชาญเวชศาสตร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
33 นางสาว Joy Lalaine Birot Parumog กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
34 เด็กหญิง เดือนนคร สิทธิเมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
35 นาง ประภาศรี เสงี่ยมแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
36 เด็กหญิง เกล้ากมล พลที กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
37 นางสาว สาริศา วิเวก กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
38 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ประฉิมมะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
39 นางสาว Ruby Estores Marquilencia กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
40 เด็กชาย ศุภกร แน่นพิมาย กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
41 นาง นิศากร โมราวชิระ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
42 เด็กหญิง ชนิกานต์ ใจพรหม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
43 เด็กหญิง อริสา ชอบธรรม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
44 นาง ปัฐมาภรณ์ สิงห์หาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
45 นาย เทิดศักดิ์ อิ่มหนำ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
46 เด็กหญิง ปุณิกา แก้วเรืองเนตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
47 นาย ประพันธ์พงษ์ สิงห์หาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
48 เด็กหญิง ลดาวัลย์ เทพชา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
49 นาย กฤษณะ ระโส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
50 เด็กชาย ศุภวิชช์ มีมุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
51 นาย ประพันธ์พงษ์ สิงห์หาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
52 เด็กหญิง สุพรรณี เดชสุภา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
53 นาย กฤษณะ ระโส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชาย ภคพงษ์ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
2 เด็กหญิง สโรชา เสริมสุข กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
3 เด็กชาย คุณากร ทับทิมศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
4 เด็กชาย นนทกานต์ ฟักทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
5 เด็กหญิง กัณญารัชม์ ดีพา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
6 เด็กหญิง สริษา สินธุพรม กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
7 เด็กชาย ยุทธนากรณ์ แย้มยงค์ กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
8 เด็กหญิง ไอรินลดา ภู่ภีโญ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
9 เด็กชาย ภัทรพล แพ่งศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 เด็กชาย ณัฐพล นันดี กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
11 เด็กหญิง กัลยาณี อำนวย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
12 เด็กหญิง ณัฐนิชา นาคคุ้ม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
13 เด็กหญิง สุกัญญา บริรักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กหญิง ณิชากร เวชกร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
15 เด็กหญิง สริษา สินธุพรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กชาย ยุทธนากรณ์ แย้มยงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
17 เด็กหญิง เมธาวิณี แมนไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
18 เด็กหญิง เบญญาภา เที่ยงพนม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
19 เด็กหญิง บัณฑิตา คำฉิม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
20 เด็กชาย ปภาวิน เมฆขลา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
21 เด็กหญิง พิชชาภา บุญมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
22 เด็กหญิง น้องแพร กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
23 เด็กหญิง อริสรา แสงอินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
24 เด็กหญิง ปิยะธิดา อยู่สุขเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
25 เด็กหญิง ภัทรพร พูลเพียร กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
26 เด็กหญิง พณสร เต้าสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
27 เด็กหญิง นัทธมน รอดโต กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
28 เด็กหญิง จุฑามาศ รักพ่วง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
29 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทีฆะสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ประสาทเขตกรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
31 เด็กหญิง นิธินันท์ คงสัตรา กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
32 เด็กชาย พชร น่วมนุ้ย กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
33 นาง สุกัญญา จุลเวช กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
34 เด็กหญิง กัญญาภัทร ระถาพล กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
35 เด็กหญิง ชนิภาฎา แป้นปั้น กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
36 เด็กหญิง สุภัสรา บรรณสาร กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
37 นาง วันเพ็ญ ม่วงงาม กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
38 นาง พัชราภา เคลือบด้วง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
39 นาง วันเพ็ญ ม่วงงาม กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
40 นาง พัชราภา เคลือบด้วง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
41 นาง พัชราภา เคลือบด้วง กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
42 นาง พัชราภา เคลือบด้วง กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
43 นางสาว น้ำผึ้ง พนิกร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
44 นางสาว สุชาดา แก้วชาวนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
45 นางสาว น้ำผึ้ง พนิกร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
46 นางสาว สุชาดา แก้วชาวนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
47 นาง นิสารัตน์ ฝนตะคุ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
48 นางสาว เสาวรัตน์ สิงห์กุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
49 นาง ชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
50 นาง ชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
51 นางสาว สมฤดี ทองบุญเหมือน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
52 นางสาว รินทราย ปานแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
53 นาย เจษฎากร ฟักนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
54 นางสาว ดวงตา จันทวาส กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
55 นาย เจษฎากร ฟักนาค กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
56 นางสาว สมฤทัย บัวประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
57 นาย เจษฎากร ฟักนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
58 นางสาว สมฤดี ทองบุญเหมือน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
59 นาง ชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว กรรณิการ์ คุ้มเหตุ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
2 นางสาว จารุวรรณ สุพรรณ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
3 นางสาว ปนัดดา มาปัน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ม.1-3 ครูผู้สอน
4 เด็กหญิง วรัณญา วิบูลวัชริยกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
5 นางสาว ปนัดดา สีหะวงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
6 นางสาว พิมพ์อนงค์ มงคลการ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
7 เด็กชาย นครินทร์ สาหร่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
8 เด็กหญิง ธาราทิพย์ เจริญศร กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
9 นาง ชนภัทร กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
10 เด็กหญิง ธนภร เพ็งลำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
11 นางสาว นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
12 เด็กหญิง อรัชพร พันธ์ดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
13 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพชรวิจิตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
15 เด็กหญิง สิราวรรณ สุดา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กชาย นครินทร์ สาหร่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
17 เด็กชาย นครินทร์ สาหร่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
18 นาง ชนภัทร กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กชาย เจตน์สฤษฎิ์ บุญส่งวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
20 เด็กชาย ศรัณย์ ขอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
21 นางสาว กาญจนา พลธุมาร กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
22 นางสาว กาญจนา พลธุมาร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กชาย วิษณุ ธิปะตะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กหญิง อชิรญา ปันเท กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
25 เด็กหญิง สุฌาริษา บรรยงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
26 นางสาว นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กหญิง ชัญญานุช พงษ์เสือ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
28 เด็กชาย นัทธพงศ์ เกตุแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
29 นางสาว พิมพ์อนงค์ มงคลการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
30 นางสาว กาญจนาพร กลิ่นเรณู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
31 นางสาว เจนจิรา ลิ้มรส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
32 นางสาว สุภัสรา เกตุเก้า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
33 นาย กิตติวรรธน์ ชูสุข กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ม.1-3 ครูผู้สอน
34 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เกษวิริยการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
35 นางสาว พรประภา สอนชิด กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
36 นางสาว พันไมล์ อยู่สุขสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
37 นางสาว เบญจวรรณ กันดวง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
38 นางสาว ดวงเพ็ญ ชอบธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
39 นางสาว กัลยา สังขะหะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
40 นางสาว ครองขวัญ เกตุพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
41 เด็กหญิง อรัชยา ศรีบุตรตา กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
42 นางสาว ครองขวัญ เกตุพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
43 เด็กหญิง อรัญชลี ศรีบุตรตา กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
44 เด็กหญิง พีรดา บุญชู กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
45 นางสาว จารุวรรณ ปานสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
46 เด็กหญิง สุจิรา แก้วแสง กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
47 นางสาว ธัญย์ชนก ธีโรภาส กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
48 เด็กหญิง ครองขวัญ ไชยสงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
49 เด็กหญิง บุญรักษา ทองพูลดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
50 เด็กหญิง ชนิสรา พลกอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
51 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีอยู่รอด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
52 เด็กชาย ศุภกานต์ จ๋าวเสรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
53 เด็กหญิง กรชนก นทีรัตนกำจาย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
54 เด็กหญิง รัตน์เกล้า เนียมจีน กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
55 เด็กหญิง กุลวัฒน์ เลิศจรรยาวัฒน์ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชาย วชิรวิทย์ วงค์คร้าย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
2 นางสาว ศิริรัตน์ ชุมภูเทพ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
3 เด็กชาย เทพทัตสหทัย อารีชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
4 นางสาว ศิรภัสสร พรอนันต์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
5 เด็กชาย วงศธร ธรรมธีรธร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
6 เด็กหญิง ทิพาพร ทองเลี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
7 นางสาว กนกวรรณ บุญนิธี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
8 นางสาว กฤษณา ร่มประยูรวงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง ธัญชนก โกลา กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 นาง มณิสรา วงค์คร้าย กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
11 เด็กชาย จิรนนท์ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 นางสาว รอกีเย๊าะ เยาะนิแม กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิง โกลัญญา วิชัยวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
14 นางสาว อรวรรณ แพงแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
15 เด็กหญิง ชนิดาภา เพชรทอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
16 นางสาว ชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
17 เด็กหญิง ชีวนารถ ทองมา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
18 นางสาว ชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิง กาญจนา พาสีเพชร กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
20 นางสาว กฤษญา โชคดี กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิง รัตนประภา เขมรักสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
22 เด็กหญิง ณภัชนันท์ ตันศิริพรภักดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
23 นางสาว จิราภรณ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
24 เด็กหญิง ธรรม์ญพร อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
25 นางสาว เกศินี พันธ์ภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
26 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ สุธรรมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
27 นางสาว ศุภานัน ศรีประทุม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
28 นางสาว สุกัลยา บุญเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
29 เด็กหญิง พรปวีณ์ อุนนะใจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
30 นางสาว รัชนีกร บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
31 เด็กหญิง มณีนภา อ่อนใจดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
32 เด็กหญิง อิงฟ้า เขตกัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
33 เด็กหญิง อคิราภ์ แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
34 นางสาว กนกวรรณ เขตกัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
35 เด็กหญิง ญาณิศา ขันชารี กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
36 เด็กหญิง ฐปนัท จงสมบูรณ์โภคา กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
37 นางสาว ฐานมาศ บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
38 เด็กหญิง กัญญาภัค บุญมาดี กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
39 นางสาว พนิดา จันดาแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง ณัฏฐนิช สุขอร่าม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
2 นาง ไพรินทร์ วิจิตร์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
3 เด็กหญิง พลอยจุฑา สิงจานุสงค์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
4 เด็กหญิง อภิญญา เดโชเม็ง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
5 นางสาว อรชร พุทธา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิง ชนิตา ยาวิเศษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
7 นางสาว วิลาวรรณ บุญทองแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
8 นางสาว สุวรรณา ตาทิพย์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง ปัณณธร บุญส่ง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
10 นาย ผดุงสิทธิ์ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว มาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
2 เด็กหญิง พิมพ์ชญา เกียรติไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
3 นางสาว ชยานันท์ เวฬุวณารักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
4 เด็กหญิง ณัฐธิดา พรมฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
5 นางสาว มาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
6 เด็กชาย ณพิชญ์ เศรษฐีธีรยศ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
7 นางสาว ชยานันท์ เวฬุวณารักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
8 นางสาว ณัฏฐริณีย์ สายใจ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง แก้ววิเศรษฐ ไพศาลสุขสมบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 นางสาว ณัฏฐริณีย์ สายใจ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
11 เด็กชาย นิติรัฐ เลาหพิบูลรัตนา กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
12 เด็กชาย ธัชพงศ์ น้อยนารถ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
13 นางสาว พิมพ์ชนก เซ็งประสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
14 เด็กหญิง สิภาลักษณ์ เนื้อไม้ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
15 นางสาว อัจฉรา นรกิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
16 เด็กชาย อธิภัทร ศิริรักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
17 นางสาว จีรภา สง่า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
18 เด็กชาย ทีฆทัศน์ เจริญรส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
19 นางสาว จีรภา สง่า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
20 เด็กหญิง ธาราทิพย์ เจริญรส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
21 นางสาว สุวนันท์ บดีรัฐ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
22 เด็กชาย พันธภัทร ผู้รุ่งเรือง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
23 เด็กชาย กฤษภพ เมธาสถิตย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กชาย สดายุ สุไทธนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
25 นางสาว ณิรชา เอี่ยมพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
26 เด็กหญิง พัชร์อาริยา ศรีสุกิจจา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
27 นางสาว กรรณิการ์ อุดมมงคล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
28 เด็กหญิง อณิรญา จิตตมานนท์กุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
29 นางสาว กรรณิการ์ ปุ๊ดหน่อย กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
30 เด็กหญิง กุลกนก กุลนาพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
31 นางสาว ณิรชา เอี่ยมพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
32 เด็กหญิง แพรวา เครือรัตนไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
33 นาย ณัฐวร เอมะสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
34 เด็กหญิง ธิญาดา โตนดไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง พิชญธิดา วงษ์แก้ว กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
2 นางสาว สุมณฑา ไกรสัย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
3 เด็กหญิง สุพัตรา จันทร์สวัส กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
4 นางสาว รจนา กล้าหาญ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
5 เด็กหญิง ปริชญา สิงห์กล่อม กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
6 นางสาว ชมพูนุช ศรีพรมมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิง กมลชนก ศรีสังข์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
8 เด็กหญิง อโรชา เสน้อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
9 เด็กหญิง กรพิณ พิศนอก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
10 เด็กหญิง อภิสรา ก้อนช้าง กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
11 นาย ศุภการณ์ มารวยดี กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 นางสาว ศิริพร เจริญศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กชาย ภควัต สมภักดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กหญิง ฬิยาพร เรวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
15 เด็กหญิง ฬิยากร เรวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
16 นางสาว อัมพิกา อิ่มแก่น กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
17 นางสาว จุไรรัตน์ คงเม่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ม.1-3 ครูผู้สอน
18 เด็กหญิง อารยา ศรีลุน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
19 เด็กหญิง ฬฬิฬ ศักดิ์ศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
20 นางสาว ณัฐยา เรืองเดช กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ม.1-3 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิง บุญยนุช บุญประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ม.1-3 ครูผู้สอน
22 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ม.1-3 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิง ฐิติพร เนตรแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ม.1-3 นักเรียน
24 นางสาว เกศริน บุญด้วง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ม.1-3 ครูผู้สอน
25 เด็กหญิง ปรียดา โพธิ์แจ่ม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ม.1-3 นักเรียน
26 เด็กหญิง นคนันทินี การะภักดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ม.1-3 นักเรียน
27 เด็กหญิง มนต์ตา ไทยเกษม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ม.1-3 นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง กนกวรรณ บัวทอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
2 เด็กหญิง จิรวดี พรหมจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
3 เด็กหญิง ปภาวรินท์ กลิ่นยา กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
4 นางสาว ศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
5 นางสาว ศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิง ลภัสรดา พราหมนุช กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
7 นางสาว อัมพร งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
8 นางสาว อัมพร งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง ปรัญภัทร ร้อยอำแพง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
10 นางสาว อารีพร ดอกจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
11 นางสาว สุพรรณี นาคเมือง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 เด็กหญิง สายธาร เนียมอ้น กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
13 นางสาว สุพรรณี นาคเมือง กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
14 เด็กหญิง สวรรณรัตน์ แนบเนียน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
15 เด็กหญิง พธกานต์ ยุทธิ์กิจสถาพร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กหญิง ณัฐชา วิจันทมุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
17 นางสาว ดวงเดือน ฉิมมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
18 นางสาว ลัดดาวรรณ พานิชผล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กชาย จิรพัฒน์ ฉวีพัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
20 นางสาว วรรษนันท์ ชัยวณิชย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิง พิชญาภา เพ็ชรหิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
22 นางสาว เยาวลักษณ์ อัตถะบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิง นันท์นภัส แก่นสุข กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
24 นางสาว อัมพร งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
25 เด็กหญิง พิมพ์คุณัชญ์ รัตนประภา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
26 นางสาว ชนกพร เยาวนาถ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กชาย ศิรวิชญ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
28 นางสาว เยาวลักษณ์ อัตถะบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
29 เด็กหญิง สันต์ฤทัย เขียวเหลือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กหญิง ไพริณ สังขวิจิตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
31 นางสาว นันทศุภลักษณ์ มีสง่า กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
32 นางสาว ชนกพร เยาวนาถ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
33 เด็กหญิง อนิญชนา พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
34 นางสาว ปรียา ดีดวงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
35 เด็กหญิง จันทรัสม์ เก็งธัญการ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
36 นาง ดนิตา ศรีเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิง จารุวรรณ หลวงชัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
38 นาง ตัตติยา งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
39 เด็กหญิง จารุพัชร์ ศรีคชไกร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
40 นาง วิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
41 เด็กชาย ยิ่งรักษ์ รวมญาต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
42 นาง วิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
43 เด็กชาย ศุปกรณ์ คันศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
44 นาง วิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
45 นาง ดนิตา ศรีเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
46 นาง ดนิตา ศรีเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
47 เด็กหญิง ธันยพร ธนภูมิพานิช กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กหญิง ฌาณิศา มงคลคำซาว กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
49 เด็กชาย ศุปกรณ์ คันศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
50 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ศิริชัยสุทธิกร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นาง รุ่งรัตน์ ตันติวิไล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
2 เด็กชาย ปฏิภาน ธนัตถ์นันทิพัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
3 นาง รุ่งรัตน์ ตันติวิไล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
4 เด็กชาย ชัยทัศน์ ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
5 นาย เฉลิมพล ชมพิกุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิง เบญญาพร สุริทัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
7 เด็กหญิง วิชญาพร ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
8 เด็กหญิง อัญชิสา ไม้หอม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
9 นาง ยุวดี พิลาถ้อย กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
10 เด็กชาย จิตรานุช คำข่อง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
11 นาง อุมาพร มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 เด็กหญิง วรวรรณ มานอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
13 นางสาว กาญจนา พรบัญชาตระกูล กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
14 เด็กหญิง ณิชชยา ยิ้มศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
15 นาง เพชรดา อินทรสุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
16 นางสาว บุณยรัตน์ โพธิ์เสือ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
17 เด็กหญิง ชลดา มากทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
18 นางสาว ภาณี แสนเสนาะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิง พิมาดา จุนทะสี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
20 นาย วิทยา แซ่มัว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิง ปาณิสรา นางาม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
22 อื่นๆ Febe Bibiolata กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิง สกาวเดือน แสงไทย กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
24 นางสาว พิมลมาส จันทร์เปรม กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
25 เด็กชาย กันติทัต ฟักทอง กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
26 นางสาว วริษา พุฒิไชยจรรยา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กหญิง ชนัญชิดา ศรีวิชัยลำพรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
28 เด็กหญิง ภัทรพัฒน์ แก้วประดับ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
29 นาง มาลิณี กองทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
30 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ฟักทอง กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
31 นาง มาลิณี กองทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
32 เด็กชาย ภาสกร แก้วโสภณ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
33 เด็กหญิง ธิดาพร ลิ้นทองคำ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
34 เด็กหญิง ณัฐณิชา ลำพันเขต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
35 นาง สุรีย์พร แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
36 เด็กหญิง กัญญาวีร์ พึ่งสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
37 นาง สุรีย์พร แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
38 นาย สามารถ เที่ยงคงมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
39 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ โมราสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
40 นาย สามารถ เที่ยงคงมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
41 เด็กหญิง ประภากวิน อาจหาญ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
42 นางสาว สุรีมาศ วงค์ชัย กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ประเภทเดี่ยว ครูผู้สอน
43 เด็กหญิง ปยุดา จีนเพชร กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ประเภทเดี่ยว นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรมเรือง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
2 เด็กหญิง นคนันทินี ชูศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
3 เด็กหญิง วรรณศิริ ศรีโสภณ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ม.1-3 นักเรียน
4 เด็กหญิง อารียา แซ่จ๋าว กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ม.1-3 นักเรียน
5 นาย นิตินัยน์. วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ม.1-3 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิง เบญจวรรณ แสงขาว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ม.1-3 นักเรียน
7 เด็กชาย สิรพนธ์ พันธ์สมบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
8 เด็กชาย สคุณ พันธ์สมบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
9 เด็กชาย กิตติพัศ แก้วหล้า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
10 เด็กหญิง ปิยธิดา เจริญยศ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
11 เด็กหญิง สตรีรัตน์ จิตติวรางกูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 เด็กหญิง สุทธีกานต์ หวังพิทักษ์วงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
13 เด็กหญิง วัณณิสา ศรีจันทะเนตร กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กหญิง วิราวรรณ กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
15 เด็กชาย ธีรธร แสงทวี กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กหญิง นปภัช รุ่งรังสร้อย กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
17 เด็กหญิง อภิรญา รักสงวน กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
18 เด็กหญิง นรมน ชูเชิด กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
19 เด็กหญิง วรรธนี แสงทวี กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ม.1-3 นักเรียน
20 นางสาว นิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ นาคนวล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
22 เด็กหญิง วิลาสินี สิงห์เดช กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
23 นาง พัชรินทร์ วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
24 เด็กหญิง วรรณา อุ่นทะอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
25 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ปลื้มปลั่ง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
26 เด็กหญิง กรองทอง ลมไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
27 นางสาว แพรวนภา ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
28 เด็กชาย กมลภพ สมอบ้าน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
29 เด็กชาย ชยพล โตฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
30 เด็กชาย พงศภัค จำปาลาด กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ม.1-3 นักเรียน
31 เด็กหญิง กนกริภา เปกไธสง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
32 เด็กชาย รอบเบิร์ท ฮาร์ดี้ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
33 เด็กหญิง ปทิดตา กองแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
34 นาย สุรศักดิ์ เปียประโมง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ม.1-3 ครูผู้สอน
35 นางสาว ณัฐนรี ทองเชื้อ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
36 นางสาว แนนมณี อวยชัย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
37 นางสาว เกศรินทร์ รัศมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
38 นางสาว เพชรรัตน์ อินโพ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
39 นางสาว นิรชา นาคมงคล กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ม.1-3 ครูผู้สอน
40 นางสาว นิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
41 นางสาว แพรวนภา ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
42 นางสาว แนนมณี อวยชัย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
43 นางสาว เพชรรัตน์ อินโพ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
44 นางสาว เพชรรัตน์ อินโพ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
45 นางสาว เพชรรัตน์ อินโพ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
46 นางสาว ภาวิณี วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ม.1-3 ครูผู้สอน
47 เด็กชาย ชวกร มามั่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กชาย ภัทรพล กลิ่นเกษร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
49 นางสาว แพรวนภา ไฟสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
50 นาย กิตติ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
51 เด็กชาย นันท์นภัทร์ โสสุด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
52 นาย กิตติ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
53 เด็กชาย กิตติถพ กันเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
54 เด็กหญิง นปภัช รุ่งรังสร้อย กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
55 เด็กหญิง อภิรญา รักสงวน กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
56 นางสาว นิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
57 นางสาว นิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
58 เด็กชาย อเล็กซ์ ดรากอลแชมเบอร์เลน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ม.1-3 นักเรียน
59 เด็กชาย กฤเพชร เกล็ดจีน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ม.1-3 นักเรียน
60 เด็กชาย วัชรชัย ทำไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ม.1-3 นักเรียน
61 เด็กชาย สุรศักดิ์ เปียประโมง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ม.1-3 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว มณีรัตน์ มณีพราย กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน ครูผู้สอน
2 นางสาว พิไลย์กุล จันทประเทศ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน ครูผู้สอน
3 เด็กหญิง รภัสธวัล น้อยรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
4 เด็กหญิง ปัณฑิตา มะพลับทอง กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
5 เด็กหญิง กิ่งชญา ปวรคุณชัย กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
6 เด็กหญิง ณัฐวิภา ฉิมมา กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
7 เด็กหญิง กนกรัตน์ พันธ์เงิน กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
8 เด็กหญิง พรรษา จันทร์หนองเเห้ว กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
9 เด็กหญิง สิริวรรณ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
10 นางสาว ณัฐธิดา จันทร์ป้อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
11 เด็กหญิง จิราภรณ์ ไม้งาม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
12 นางสาว ณัฐธิดา จันทร์ป้อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิง อนันตญา ขุนพิบูล กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
14 เด็กหญิง ณัฐวรรณ เเก้วพินิต กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
15 เด็กหญิง กวินภัค แต้วัฒนาสกุล กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
16 เด็กหญิง จิรัชญากรณ์ เณรพรม กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
17 เด็กหญิง รดากรณ์ มาเม่น กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
18 เด็กหญิง วิลาสินี มูลบิดา กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
19 เด็กชาย วสุพล เขตตการ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
20 เด็กชาย ภควัติ ผลทวี กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
21 เด็กหญิง กัญญาภัทร เนียมจ้อย กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
22 เด็กหญิง กวินตรา ประสมผล กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
23 เด็กหญิง บุญพิชชา อยู่เหย้า กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
24 นางสาว กุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
25 เด็กหญิง นภัสสร แก้วสุขา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
26 เด็กหญิง นันท์นภัสภ์ วงศ์ลาภเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
27 นางสาว สิริพรรณ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
28 นางสาว สิริพรรณ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
29 เด็กหญิง ปริชญา ทองชมพูนุช กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
30 นาย อดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
31 เด็กหญิง วรพิชชา คุรุธรรมานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
32 นางสาว เบญจวรรณ เล็กมอญ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
33 เด็กหญิง ฉมาพร สืบพิสัย กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
34 นางสาว ธมลวรรณ ม้วนหนู กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
35 เด็กชาย ยศกร ชิตมนตรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
36 นางสาว กัญตรีญา ยังเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิง สาธิตา ธรรมศร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
38 เด็กชาย ธัศกร ไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
39 นางสาว กฤษณา สันแดง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
40 นางสาว นลินรัตน์ ภูพาวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
41 เด็กหญิง ปภาวดี ศิริบรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
42 นางสาว กฤษณา สันแดง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
43 เด็กหญิง กรชนก เกตุมี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
44 เด็กชาย ธนพัทธ์ รังผึ้ง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
45 เด็กชาย สรนันท์ อินทร์เที่ยง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
46 นางสาว ขนิษฐา บุตรสำราญ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
47 เด็กหญิง พิมลภัทร​ นาควังไทร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กหญิง อรุโณทัย​ บำเพ็ญ​บุญ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
49 เด็กหญิง ​อิสราเอล​ อ่วมดี กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
50 นางสาว พนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
51 นางสาว พนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
52 นางสาว พนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
53 เด็กชาย ชิณท์ณภัทร มณตรีภัทรศานต์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
54 นางสาว อามอุมา ทองดาดาษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
55 นาย ฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
56 เด็กหญิง อัญชิษฐา ใจแสน กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
57 อื่นๆ นัทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
58 เด็กหญิง กุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิง ณัชชา จันภิรมย์ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว ศิริพร แร่พรม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
2 เด็กหญิง ปุนยนุช แก้วสดศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
3 เด็กชาย ธนเดช ขำทัพ กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
4 เด็กหญิง กัญญาภัทร จันทร์ดี กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
5 เด็กหญิง จิรัชญา วิพัฒนากลืน กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
6 เด็กชาย วรชัย สร้อยระย้า กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
7 เด็กชาย รัชทิตพล เรื่อศรีจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
8 นางสาว กมลมาตุ จันทร์เพ็ง กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
9 นางสาว วัลยา โพธิ์พฤกษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
10 นางสาว กมลมาตุ จันทร์เพ็ง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
11 นาง นวพร ครุฑวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 นาง นวพร ครุฑวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
13 นางสาว ณฐพร ทองใส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
14 เด็กหญิง วรัญญา เกตุมณี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
15 นางสาว ศศิวิมล ดวงสว่าง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นาง บุญหลั่น อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
2 นาง ธนารีย์ อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
3 เด็กชาย ธนโชติ สมนึก กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
4 เด็กชาย สุวิจักขณ์ นาคพรม กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
5 เด็กหญิง กัญจน์ฉัตร ฤทธิ์ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
6 นางสาว นารีรัตน์ สาวเพ็ชรดี กำแพงเพชร เขต 1 วากภาพระบายสีเทียน ประเภทเดี่ยว ครูผู้สอน
7 เด็กหญิง ณิชาภา คุ้มวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 วากภาพระบายสีเทียน ประเภทเดี่ยว นักเรียน
8 นาง สิริพร เกษี กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง ฐิติวรดา เภดาร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
10 นาง กิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
11 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ นุ่มเกลี้ยง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 นางสาว พรสุดา โพธิษา กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิง อภิณห์พร มุกดา กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
14 นาง กิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
15 เด็กหญิง ปวีณ์ลดา ภู่ถนนนอก กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
16 นางสาว ศรีนวล พุฒนวล กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
17 เด็กหญิง กนิษฐา อนุพัฒน์ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
18 เด็กหญิง ศศิวิมล โสมาลีย์ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
19 นางสาว รพีภรณ์ ออมสิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
20 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ชัยมงคล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
21 นาง ธัญพิชชา เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
22 เด็กชาย พรหมพิริยะ ฤทธิปัญญากุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
23 อื่นๆ สุภาพร สิทธิการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
24 นางสาว วันวิสาข์ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
25 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อนุสนธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
26 เด็กหญิง วริศรา นาคสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
27 เด็กชาย พูนศักดิ์ วิเศษศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
28 นางสาว ฑริกา หาญสุวรรณชัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
29 เด็กชาย สุธินันท์ ไกรวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
30 นางสาว ชมพูนุช ภู่แขวงแสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
31 เด็กหญิง วีราภร เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
32 นางสาว ชมพูนุช ภู่แขวงแสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
33 เด็กหญิง เพชรลดา มงคลแสน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
34 เด็กหญิง ณิชนันทน์ บุญเชิด กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
35 นางสาว ณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
36 นางสาว ณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
37 เด็กชาย ธนกร กัลพฤกษ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
38 เด็กหญิง เด็กหญิงประภัสสร บดีรัฐ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
39 เด็กหญิง ธิดารัตน์ รอดกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
40 นางสาว ขวัญจิต บัวบาน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
41 นางสาว สุดารัตน์ เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
42 เด็กหญิง ธิดารัตน์ รอดกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
43 เด็กชาย กิตติกานต์ ขอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
44 นางสาว สุดารัตน์ เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
45 นางสาว ขวัญจิต บัวบาน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
46 เด็กหญิง กฤติยาณี อินพหล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
47 เด็กชาย ณัฐภูมิ ถาวร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กชาย พีระพัฒน์ เอมสิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
49 นาง ภรภัทร ขวัญนาค กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
50 เด็กหญิง มัลลิกา เผือกอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง นันทิชา มากมี กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
2 เด็กหญิง นันทิชา มากมี กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
3 เด็กหญิง ฑิฆัมพร สาระทิศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
4 นางสาว Romyllyn Olaivar กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
5 เด็กหญิง นภัทร มะลิวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
6 นาย วาทิตย์ บุญเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
7 นางสาว สุทธิดา ธนูทอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
8 เด็กหญิง เบญจรัตน์ โตสิน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
9 นาง ฐานิตา ศรีสังวร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
10 เด็กหญิง สุภัสสร ทับทิมเทศ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
11 เด็กหญิง วรินธรณ์ สีมาตา กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
12 นาง นิตยา สร้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิง สุรภา พลกง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
14 นาง นิตยา สร้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
15 เด็กชาย กฤติเดช เมือง ณ ศรี กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
16 นางสาว นงเยาว์ ภู่กัน กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
17 เด็กชาย คชพล ครุฑจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
18 นาย สราวุธ แย้มพลอย กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กชาย กิตติพัทธ์ บุญคง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
20 นางสาว พัชรียา แพงโน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
21 นางสาว อัญชรินทร์ คงสิบ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
22 เด็กหญิง จิรัชยา เพ็งภู่ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
23 เด็กชาย ก้องภพ จิตพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
24 นางสาว พัชรียา แพงโน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
25 เด็กหญิง วารินทิรา ประสมพร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
26 นางสาว อัญชรินทร์ คงสิบ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กชาย ธฤษณุ โรจนราธา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
28 เด็กหญิง กัณฐิกา พิมภากรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
29 เด็กหญิง รักษ์ฟ้า เกตุหนู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
30 นางสาว สุนิสา ม่วงเนียม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
31 เด็กหญิง กัลยาณี เลิศไผ่รอด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
32 เด็กหญิง กมลวรรณ สีแพร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
33 เด็กหญิง จิราภา มากคิด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
34 นางสาว ชารีรัตน์ ทองทา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
35 นางสาว ศิรินภา ปัญญามณี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
36 เด็กหญิง คุณัญญา นิลสาริกา กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
37 อื่นๆ Dianna กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
38 เด็กชาย วชิรพล คำเลิศ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
39 นาย วาทิตย์ บุญเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
40 เด็กชาย ชโนทัย เที่ยงอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
41 อื่นๆ Kimberly Ann Atanante กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
42 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เสือบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
43 นาย มานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
44 นางสาว ปัทมวรรณ เจาะจง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
45 เด็กหญิง ชญานิศา มณีโชติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
46 นางสาว กนกวรรณ สุขทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
47 เด็กหญิง ประภัสสร ภคะวา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กหญิง พลอยชมพู มณีธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
49 เด็กหญิง อัยลดา ใจเย็น กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
50 นาย หิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
51 เด็กหญิง ศุภาสินี น้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
52 เด็กชาย เฉลิมชัย เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
53 นาง จันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
54 นาง จันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
55 นาย หิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
56 นางสาว วิภาพร อ่องสุข กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
57 เด็กหญิง พิมพิศา เมืองโคตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
58 นาย มานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิง ชญานิศา มณีโชติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
60 นาย มานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
61 เด็กหญิง อภิชญา มงคล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
62 นาย มานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
63 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เสือบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
64 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เวียงสงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
65 เด็กชาย ณัฐภัทร แสงปานวินท์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 นักเรียน
66 นาย มานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
67 เด็กหญิง วริศรา บุญโท กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
68 เด็กชาย ธิติพงษ์ ยอดสุทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
69 เด็กชาย กษิเดช กลอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
70 นาย มานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
71 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ กุลคิด กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
72 เด็กหญิง พิมพ์ลดา เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
73 เด็กหญิง พิมพ์ลดา เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
74 เด็กชาย ธนกฤต เสือเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
75 เด็กหญิง ธนพร มีสกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
76 เด็กหญิง กัญญาพัชร พลเก่ง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
77 นาย มานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
78 เด็กหญิง ฐิชารัศม์ โพธิ์หวี กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
79 นาง อรวรรณ ฉิมมั่น กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
80 เด็กหญิง รวินทร์นิภา วังลึก กำแพงเพชร เขต 1 การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน นักเรียน
81 นางสาว วิลาวัลย์ สมอนาค กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ประเภทเดี่ยว ครูผู้สอน
82 เด็กหญิง วัชราวรี ปั้นกันอินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ประเภทเดี่ยว นักเรียน
83 นาย หิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
84 เด็กหญิง ปุณณภา คลังทอง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
85 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เครือฟัก กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
86 เด็กหญิง นลัทธิดา วิมล กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
87 เด็กหญิง กชกร เจตตกิจ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
88 เด็กหญิง นภัชชา ปานเพชร กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
89 เด็กหญิง มนัสชนก หมื่นจงจำปา กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
90 เด็กหญิง กัลยากร ไชยมล กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
91 เด็กหญิง ปพิชญา บุญเชย กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
92 เด็กหญิง ลภัสรดา แสงคำ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
93 เด็กหญิง ญาดา อ่ำทอง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน นักเรียน
94 นาย สมหมาย แหงมงาม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว ภาพิชมน์ มหัทธโชติกานต์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
2 เด็กหญิง ไอริสา สร้อยศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
3 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สุวรรณศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
4 นางสาว อัจฉรา เรืองเนตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
5 เด็กหญิง ปิ่นวาท คำมุ้ย กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
6 เด็กหญิง ณิชากร บูรณ์พันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
7 นาย สรจี เกตุหอม กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
8 นาย ธวีวัฒน์ อินกรัด กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นาง วลีรัตน์ กาญจนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
2 เด็กหญิง เอนิศา หวลกระจาย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
3 เด็กชาย ธนภัทร อ่องมะลิ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
4 เด็กหญิง พรธิรา สง่าแสง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
5 นางสาว ฐาปนา ชูเชิด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิง ฬสา หวลกระจาย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
7 นางสาว นิรมล เขียวดอกน้อย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
8 นาง ขจรศรี สูงลอย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง อภิญญา พุ่มอุไร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 นางสาว อรุณ จูมาศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
11 นางสาว วันวิสา เครือทัต กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 นางสาว เสาวภา ผู้ชาวนา กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาว กาญจนา เกตุอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
2 เด็กหญิง กานต์รวี ชำนาญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
3 นางสาว นฤมล แก่งม่าง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
4 นางสาว พรพิมล เงินทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
5 เด็กหญิง ธนพร ชูศิลป์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
6 นางสาว พรพิมล เงินทอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิง จิรวรรธ ศรีทอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
8 นางสาว พรพิมล เงินทอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
9 นางสาว อทิตยา ศรีสำโรง กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 ครูผู้สอน
10 เด็กหญิง ธัญชนก เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
11 นางสาว อทิตยา ศรีสำโรง กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
12 เด็กหญิง สุชญา ชูแผ้ว กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3 นักเรียน
13 นางสาว อทิตยา ศรีสำโรง กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
14 เด็กหญิง สริสรา กิ่งเพชรเสรีชน กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
15 นางสาว ศิวิมล เกิดแพ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
16 เด็กชาย พชร ตาลทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
17 นางสาว นฤมล แก่งม่าง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
18 เด็กชาย ภาคภูมิ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
19 นางสาว ศิวิมล เกิดแพ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
20 เด็กหญิง นิตยาวรรณ จันทา กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 นักเรียน
21 นางสาว อทิตยา ศรีสำโรง กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง พีมชญา การะเวก กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
2 เด็กหญิง กรวินท์ รักชมวรภัทร กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
3 เด็กหญิง ภุมรินรัตน์ ณ นคร กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
4 นางสาว ศศิมาลิน ทูมอย กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง นิภามาศ เขม้นเขตการ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
2 เด็กชาย ณัฐพล นามรัง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
3 นางสาว สุรัตน์ โฉมงาม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
4 เด็กชาย ไตรภพ เจริญโตภาส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
5 เด็กชาย ธนพัฒน์ พัฒนะชัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
6 นาง สมจิตร์ บุญมาก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
7 นางสาว ศิริรัตน์ นอขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
8 นางสาว จีรภา เทียนสันต์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง กิรณา ภูริชศรีเดช กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
10 เด็กชาย นาถวุฒิ ลพเกตุ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
11 เด็กหญิง แสนสนุก นาคสกุล กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 นาง วรัญญา รัตนวงศา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิง อรณิชา สดใส กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
14 เด็กหญิง สุภัสสร หนูเงิน กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
15 เด็กหญิง พีรดา เสาวมาลย์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน นักเรียน
16 Array Array กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
17 นางสาว ปลายฝน น้อยเหนื่อย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน ครูผู้สอน
18 Array Array กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิง พรสวรรค์ ศรีคุณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
20 เด็กหญิง ธนพร แว่นศิลา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 นักเรียน
21 เด็กชาย นฤภัททร์ สกุลณี กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
22 เด็กหญิง ธนาภา บุญไธสง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
23 นาย กิตติ เซ็นน้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
24 นาย กิตติ เซ็นน้อย กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
25 นาย กิตติ เซ็นน้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6 ครูผู้สอน
26 เด็กชาย ณัฐภูมิ มีสัตย์ กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
27 นางสาว สุนทราภรณ์ คล้อยเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
28 เด็กชาย ไตรภพ เจริญโตภาส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
29 นางสาว เบญจพร หน่อแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง พิฌามนทร์ กะระวะสูตร กำแพงเพชร เขต 1 วากภาพระบายสีเทียน ประเภทเดี่ยว นักเรียน
2 นางสาว ศิริรัตน์ คนค้า กำแพงเพชร เขต 1 วากภาพระบายสีเทียน ประเภทเดี่ยว ครูผู้สอน
3 เด็กหญิง พิมชนก โตพุ่ม กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
4 นาง ฐิติรัตน์ ฐมเพชร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
5 เด็กหญิง นุตประวีณ์ ชูศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
6 นางสาว ศุภราภรณ์ จูเปีย กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
7 เด็กชาย ณัฏฐากร พานไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
8 นางสาว สุทธิดา พุทธรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิง มนัสนันท์ ตั้งศรีวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
10 นางสาว นฐวรรณชกร โยชนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน
11 เด็กหญิง ทิพย์ธิดา สุขใส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
12 นางสาว ชลธิชา ประวันตา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กชาย ธนดล บุญหลาย กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
14 นางสาว ธัญรัตน์ สุยะณา กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
15 เด็กหญิง วรุณรำไพ ใจแสน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 นักเรียน
16 นาย พีรพัฒน์ ชนะพิศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6 ครูผู้สอน
17 เด็กชาย ปิยะพล พลขันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 นักเรียน
18 นาง ระวิวรรณ แก่งศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3 ครูผู้สอน