สำหรับบุคลากร
เมนูหลัก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
พิมพ์บัตรและเกียรติบัตรกรรมการ
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรและพิมพ์บัตรประจำตัว (นักเรียน,ครู)
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เกณฑ์การแข่งขัน
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนเขตพื้นที่
2
จำนวนโรงเรียน
29
จำนวนนักเรียน
1928
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
0
จำนวนกรรมการ
0
ครู+นักเรียน
0
ครู+นักเรียน+กรรมการ
0
ประกาศผลแล้ว
676
สถิติการเข้าชม
วันนี้
89
เมื่อวาน
167
สัปดาห์นี้
304,290
สัปดาห์ที่แล้ว
0
เดือนนี้
5,096
เดือนที่แล้ว
5,289
ปีนี้
67,567
ทั้งหมด
304,290รายชื่อเป็นรายโรงเรียน

โปรดเลือกโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวศรัญญา ดวงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
2 นายมงคล ทองสมัย กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
3 เด็กชายณัฐกิจ จันทร์โพธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
4 เด็กชายพชรพล หาญมนตรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6 นักเรียน
5 เด็กหญิงชนัญชิดา ไม้แดง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
6 นางสาวนารี ชุ่มเย็น กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงณิรัฐกานต์ ศรศิลป์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
8 เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญสุด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
9 นางสาวกรรณิการ์ อุดมมงคล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
10 เด็กชายชนะชัย คำฟู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
11 เด็กหญิงธัญวรัตน์ นิ่มทอง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
12 เด็กหญิงภิสารัตน์ อบปรุง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงปรีดาภรณ์ บุญปกครอง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
14 เด็กหญิงพรไพลิน มีทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
15 เด็กชายนันทชัย สิทธิสงคราม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
16 นายวีระศักดิ์ อุ่นเมือง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
17 เด็กหญิงจิรฐา พรหมกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
18 เด็กชายจารุวัตร เงกสูงเนิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
19 นางสาวพร้อมศิริ พึลึก กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
20 เด็กหญิงธนัญญา สัตย์ชาพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
21 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนอก กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
22 เด็กหญิงนภัสนันท์ มาพล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
23 เด็กหญิงเกศกนก พินิจสาริกร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
24 นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
25 เด็กหญิงเปมิกา กำเป็ง กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
26 เด็กชายก้องภพ ชื่นผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
27 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไขบุดดี กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
28 เด็กชายรชต พรหมโสภา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
29 นางสาวธนัญญา สิริภาสสกุล กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
30 เด็กหญิงบุญณดา แดงมั่นคง กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
31 นางสาววันนลี สุวรรณทัพ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
32 นางสาวศรัณญา วรสีนา กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
33 เด็กหญิงลภัสรา พลอยประดับ กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
34 นางสาวศรัญญา ดวงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
35 เด็กชายเอกสิทธิ์ มะโนจัทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
36 นางสาวธีราภรณ์ เป้าใหญ่ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิงธนวรรณ อ่ำครอง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
38 นางสาวลักขณา ทองตลุง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
39 นางสาวณิชานันท์ ร้อยตรอง กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
40 เด็กหญิงลนากร บัวบาง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
41 เด็กหญิงจีรนันท์ แจ้งสวน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
42 นางสาวอารียา ศิริมุลตรี กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
43 นางสาววารินทร์ โคสอน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
44 เด็กหญิงนิราวัลย์ เกษมสุข กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
45 นางสาวปัญญา พลอาจ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
46 เด็กหญิงณัฐดานันท์ ต่ำจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
47 เด็กชายอิทธิชัย พิลึก กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
48 เด็กหญิงสุพิชชา นิ่มทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
49 เด็กหญิงธนัญชญา เสาทอง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
50 นางราตรี กันจันทร์วงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
51 เด็กหญิงเปมิกา ก๋าเป็ง กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
52 นางสาวณิชานันท์ ร้อยตรอง กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
53 เด็กชายภาณุวัฒน์ แดงน้อย กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
54 นางสาววารินทร์ โคสอน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
55 เด็กหญิงดาวิกา กันทิยะ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
56 นางสาวสิริวรรณ สกุลวา กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
57 เด็กหญิงปารมี จูแนบ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
58 เด็กหญิงธันยชนก สุบรรณสาร กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
59 เด็กหญิงธนัชพร สุเชียง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
60 เด็กหญิงกนกพร รอดคุ้ม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
61 เด็กหญิงพิทยารัตน์ เพิ่มพิพัฒน์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
62 เด็กหญิงชินะกาญ กุลประดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
63 เด็กหญิงณัฐวลัญ ตรีหนู กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
64 เด็กชายชัชพล บดีรัฐ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
65 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โยธารักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
66 นางสาวทัตพิชา ทองพูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
67 เด็กหญิงกาสะลอง บุญมา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
68 นางสาวสุปรียา คัรสิงหา กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
69 เด็กชายอัฐวัฒน์ อินต๊ะยา กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
70 เด็กชายชินพัฒน์ ผาสุข กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
71 เด็กหญิงศศิธร ครุฑพาหะ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
72 เด็กหญิงณัฐณิชา นิลมณี กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
73 นางสาวสุทธิดา ธนูทอง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
74 เด็กหญิงพีชญา มาโยง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
75 เด็กหญิงชนิษฐา ทวีการไถ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
76 นางสาวอารียา ศิริมุลตรี กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
77 นางสาวสายชล หวังพิทักษ์วงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
78 นายธนากร กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
79 เด็กหญิงณภัทรชา ทับเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
80 เด็กชายกฤษดา ตรีหาญ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
81 นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
82 นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
83 นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
84 นายสุรศักดิ์ ทองแย้ม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 ครูผู้สอน
85 เด็กหญิงพิชญานิล อินไหล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
86 นายนพเก้า วิรัชลาภ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6 ครูผู้สอน
87 เด็กชายนิชคุณ หอมจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
88 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ธีรโรจน์ปรีชา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
89 นางสาวชลิตา บุญยืน กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
90 เด็กชายตรัยธรณ์ สีขำ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
91 เด็กชายธีรภัทร อุปนัน กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
92 เด็กหญิงพัชรา เปรมพล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
93 นางสาวกรรณิการ์ อุดมมงคล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
94 เด็กหญิงชนัญญา ทองเชื้อ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
95 นางสาวเจนจิรา แก้วมณี กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
96 เด็กหญิงศิรินภา ป้อมภา กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
97 เด็กชายพุฒิพัฒน์ ธีรโรจน์ปรีชา กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
98 เด็กชายติณณภพ เกษสายกร กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
99 เด็กหญิงนิภาพร แสงผึ้ง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
100 เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
101 เด็กหญิงจันทิมา บุญเต็ม กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
102 เด็กหญิงพิมพ์รดา สิงห์อุดร กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
103 เด็กชายภูวเนศร์ สดุดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 นักเรียน
104 เด็กชายพงศ์พัศ นิ่มพานิชย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
105 เด็กหญิงกันตยา คำอาจ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
106 เด็กหญิงณัฐชาดา งิ้วงาม กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
107 เด็กหญิงณัฐนรี รักพ่วง กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
108 นายธนากร กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
109 เด็กชายพัศวุฒิ โรงจนอุไร กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
110 เด็กชายซีวัต รุ่งฉัตร กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
111 นางสาวอโณทัย สงเชื้อ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
112 เด็กชายพริสร ศรีชูยงค์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
113 เด็กหญิงจันทะพิมพ์ พรหมกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
114 นายสุเมธี เขื่อนแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
115 เด็กชายธีรวัฒน์ ผดุงภักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
116 เด็กชายภควัศน์ ภูมิโคกรัก กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายกวินภพ พุ่มบัว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย นักเรียน
2 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ครูผู้สอน
3 เด็กชายจิรกิตย์ ยวงรัมย์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงธันวรัตน์ นาคบาตร์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 เด็กหญิงสมิตา แก้วสุขา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
6 นางสาวนิภา มะพลับทอง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงศิริสุดา สายศร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
8 นางสิริพรรณ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิงพิชญาภา​ ทัพรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
10 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
11 เด็กหญิงณัฐนิชา แป้นทอง กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
12 เด็กหญิงวรกานต์ ปานสุด กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
13 นางสาวปภาแก้ว ผลอำนวย กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ครูผู้สอน
14 นางสาวศศิธร วาดไธสง กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ วงศ์ลาภเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงนภัสสร แก้วสุขา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
17 Miss.Michelle Noprada กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
18 นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
19 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
20 เด็กหญิงเบญจวรรณ เพ็ชรเทียม กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
21 เด็กชายกฤษณพล สายเมือง กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
23 ้เด็กหญิงอรปรียา จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หายทุกข์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
25 เด็กหญิงวรกานต์ คำแดง กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
26 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กหญิงอิสรีวรรณ ศรีเดือน กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
28 นางสาวอรทัย สาระดี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
29 เด็กหญิงพรชนก นุชแม้น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
30 Miss Mellavie Sayson Pusing กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
31 นางสาวจิลารัตน์ ศรีวิชัยลำพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
32 เด็กหญิงสกลสุภา สุขมั่น กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
33 เด็กชายปิติอนันต์ สุขมั่น กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
34 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์ เพียรการ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
35 เด็กชายธัศกร ไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
36 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
37 กัญตรีญา ยังเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
38 เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณหงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
39 เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วพินิต กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
40 นางสาวกัญตรีญา ยังเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
41 เด็กหญิงกรชนก เกตุมี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
42 เด็กชายชยณัฐ วงษ์อำพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
43 เด็กชายปภังกร จันทิมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
44 กัญตรีญา ยังเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
45 นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
46 เด็กชายทักษ์ดนัย เสือจำศิล กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
47 เด็กหญิงจีรนันท์ เกิดแสง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
48 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
49 นางสาวศจีพันธ์ ธุระตา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
50 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
51 เด็กชายธิพัทธิ์ภูมิ สบายเมือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
52 นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
53 เด็กหญิงอัญญาณี ศรีนิล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
54 เด็กชายศินสิทธิ์ ศาลารักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
55 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
56 นายอดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
57 นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
58 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงอิงค์ฟ้า หลวงภักดี กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
60 เด็กหญิงวรกมล สุระพี กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
61 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
62 เด็กหญิงสุภิญญา สายเมือง กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
63 นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
64 เด็กหญิงณิชานันท์ สารินนท์ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
65 เด็กหญิงวิชญาพร ทองนวล กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
66 เด็กหญิงเมชญา เสือจำศีล กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
67 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
68 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
69 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ครูผู้สอน
70 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
71 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ครูผู้สอน
72 เด็กหญิงพรรณิภา แสงสุด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
73 เด็กหญิงอัญชิษฐา ใจแสน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
74 นางสาวอามอุมา ทองดาดาษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
75 เด็กชายนภัทร โรจนรักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
76 เด็กหญิงณัฐรุจา ขันสิงหา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
77 เด็กหญิงสาธิตา ธรรมศร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
78 เด็กชายวสุ คล้ายบุญ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
79 นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
80 เด็กหญิงชมพูนุท หนูเงิน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
81 นายอดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
82 นายอดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
83 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
84 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รงศ์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
85 เด็กหญิงพรชนก นุชแม้น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
86 เด็กชายอังกูร อ่ำเมือง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
87 เด็กชายกัณฐ์กฤษกร น้อยพุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
88 นางสาวจิลารัตน์ ศรีวิชัยลำพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
89 นางสาวอรทัย สาระดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
90 เด็กหญิงกัญญาพร โพธิ์สิงห์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
91 นางสาวมณีรัตน์ มณีพราย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
92 เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
93 นางสาว สายหยุด ดีมอญ กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
94 เด็กหญิงปริยาภัทร์ ค่ำยัง กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
95 นางสาวผกามาศ ภาคินจิรวัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
96 เด็กชายพีรภัทร ยอดแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
97 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
98 เด็กชายณัฐเศรษฐ จ่ายยัง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
99 นางสาวพิไลกุล จันทประเทศ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
100 เด็กหญิงพัณณิตา ขันกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
101 เด็กหญิงสิริวิมล วงษ์สาคู กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
102 เด็กหญิงฉมาพร สืบพิลัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
103 เด็กหญิงวัชราวินี สิริภัทรศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
104 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
105 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
106 เด็กหญิงไอริสา โตแสง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
107 เด็กหญิงวรพิชชา คุรุธรรมานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
108 Miss Jelyve Mangosan Bakkangen กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
109 เด็กชายคณาธิป จันสำเภา กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
111 เด็กหญิงทิพานัน จำนงค์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
112 เด็กหญิงมนัสชนัญ ช่างเก็บ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
113 เด็กหญิงธนนันท์ มีหมื่น กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
114 นางสาวขนิษฐา บุตรสำราญ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
115 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
116 เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์ทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย นักเรียน
117 นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
118 เด็กชายกฤษณกัณฐ์ น้อยพุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
119 นางสาวณัฐธิดา จันทร์ป้อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
120 เด็กชายภูธเนศ สร่างโสก กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
121 เด็กชายณัฐภูมิ ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
122 นางสาวน้ำทิพย์ มากสาย กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
123 เด็กหญิงวรวลัญช์ คุรุธรรมานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
124 นางสาวสุรีย์ แก้วสุขา กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
125 เด็กหญิงนิรัชพร อยู่วงษ์อั่น กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
126 เด็กชายกฤษฎา ยอดดำเนิน กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
127 เด็กชายเกษมสันต์ ชาญธะนู กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
128 เด็กชายรัชต์พล แว่นทอง กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
129 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
130 เด็กชายธันวา บุญพา กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
131 เด็กหญิงวชิราพร ทองนวล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
132 เด็กชายศิวกร มณีสาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
133 เด็กชาย​รัชพล น้อยรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
134 เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อนบุญธรรม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
135 เด็กหญิงกชพร แสงโทโพธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 นักเรียน
136 เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิ์น้อย กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
137 นายสุพัฒน์ หงสไกร กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
138 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ครูผู้สอน
139 เด็กชายรัชพงศ์ แว่นทอง กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
140 เด็กชายยศกร ชิตมนตรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
141 เด็กชายสุวสันต์ บุญภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
2 นายสุรศักดิ์ เปียประโมง กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
3 นางสาวนิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
4 นายสุรศักดิ์ เปียประโมง กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
5 นางสาวนิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
6 ด.ช.พีรวิชญ์ นุชพวง กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
7 ด.ญ.มินตรา เอสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
8 นางสาวนิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
9 ด.ญ.อภิรญา รักสงวน กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
10 เด็กหญิงศุภิสรา อาจมิตร กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
11 เด็กหญิงธนัชชา พิมพ์อ่อนตา กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
12 นายนิตินัยน์ วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
13 เด็กหญิงปพิชญา ศิริขวัญ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
14 นางสาวแนนมณี​ อวยชัย กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงวริศรา​ บัวแสน กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
16 เด็กหญิงณัชชารีย์ วิมล กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
17 เด็กหญิงพิมลพรรณ สมนึก กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
18 เด็กหญิงกมลชนก มุ่งสุข กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
19 เด็กหญิงอริสรา จันทร์นุ่ม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
20 เด็กหญิงไพลิน​ ประพัตรสร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
21 เด็กชายณฐภน​ สีแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย นักเรียน
22 ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
23 เด็กชายธีราธร​ แสงทวี กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
24 นางสาวสุภาพร​ กระมล กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
25 นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
26 ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ครูผู้สอน
27 เด็กชายชนะชัย​ สุภาพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย นักเรียน
28 ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
29 เด็กหญิงหทัยรัตน์​ ทองมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
30 เด็กชายนิติพัฒน์ วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
31 เด็กชายนันทิพัฒน์​ ไพโรจน์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
32 เด็กชายอภิสิทธิ์​ สะสันติ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
33 เด็กชายอภิสิทธิ์​ พึ่งกล่อม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
34 นางสาวลัคณา​ วงษ์สุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
35 เด็กชายโยธิน​ ชูรอดภัย กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
36 นางสาวภาวิณี​ วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
37 นาวสาวเกศรินทร์​ รัศมี กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
38 นางสาวภาวิณี​ วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
39 เด็กชายสุรเดช​ สุขเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
40 เด็กหญิงวิภาวนี สิงห์เดช กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
41 เด็กหญิงปทิดตา​ กองแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงสุพิชญา​ สิทธิสงคราม กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงแพรววณิจ​ มากทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
44 นางสาวเกษร​ ชูเชิด กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
45 นางสาวเก๋​ เจนเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
46 เด็กชายอัชวิน​ พรมพา กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
47 เด็กหญิงณภัทร​ เสือดี กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
48 เด็กชายเด่นดนัย​ หลุ่มใส กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
49 นางสาวเกษร ชูเชิด กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
50 นางสาวเก๋​ เจนเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
51 เด็กชายคุณากร​ คำจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
52 นายก้องภพ​ พากเพียร กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
53 เด็กหญิงลานนา​ คุ้มยิ้ม กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
54 ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ครูผู้สอน
55 เด็กหญิงวันณิสา​ ศรีจันทะเนตร กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
56 นางสาวเก๋ เจนเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
57 นายก้องภพ​ พากเพียร กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
58 นายนิตินัยต์ วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงสุประวีณ์ บุญล้อม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
60 เด็กหญิงปิยธิดา เจริญยศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
61 เด็กชายวรพล​ แสนนอก กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
62 นางสาวพัชรินทร์​ วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
63 เด็กชายอัลเบริ์ด​ ไฮดี้ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
64 เด็กหญิงสตรีรัตน์​ จิตติวรางกูล กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
65 นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
66 นางสาวนิษฐา​ โสภามา กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
67 เด็กชายถิโรดม​ นัยวุฒิ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
68 นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
69 นางสาวนิษฐา​ โสภามา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
70 เด็กหญิงสุพัตรา​ อินโพธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
71 นายณัฐวุฒิ​ พบอยศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
72 นางสาวนิษฐา​ โสภามา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
73 นางสาวแนนมณี อวยชัย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
74 เด็กหญิงอริญญา เหงี่ยมโพธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
75 เด็กชายกิตติภพ​ กันเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
76 เด็กหญิงชนิกานต์​ พากิโต กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
77 เด็กชายพุทธพล​ พลายเพ็ชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
78 นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
79 นางสาวนิษฐา โสภามา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
80 นางสาวแนนมณี อวยชัย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
81 เด็กหญิงจิราวรรณ กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
82 เด็กหญิงธนธรณ์​ พึ่งกล่อม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
83 นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
84 นางสาววาสนา เจริญชัย กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
85 เด็กชายภัทรพล​ กลิ่นเกษร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
86 เด็กชายสิทธิชัย​ ยิ้มน่วม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
87 นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
88 นางสาวนิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
89 นางสาวนิรชา นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
90 เด็กหญิงณัฐธิดา​ บุญเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
91 นางณัฐนรี ทองเชื้อ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
92 เด็กหญิงวริญยุพา ชัยยะสงคราม กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
93 เด็กหญิงอริญรดา ชำรัมย์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
94 เด็กชายกฤเพชร เกร็ดจีน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
95 เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์เดช กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
96 เด็กหญิงกุลณัฐ​ รัชตรุ่งโรจน์กุล กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
97 เด็กชายพชรพล​ สุวรรณศิริ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
98 นายกิตติ​ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
99 นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
100 เด็กหญิงณฐพร​ จุ้ยเรือง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
101 เด็กชายชยังกูร มั่นกสิกรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
102 นายกิตติ​ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
103 เด็กชายอเล็กซ์ ดรากอล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
104 เด็กหญิงแพรวา​ วรรคไธสงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
105 เด็กหญิงกัญญาภัค​ สังข์นาค กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
106 เด็กหญิงสาธิตา​ เมืองแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
107 เด็กหญิงธัญญารัตน์​ เกษมจิตร กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
108 เด็กหญิงฐิติมา​ จิตต์สูง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
109 เด็กชายวุฒินันท์​ สูงปานเขา กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
110 เด็กหญิงณัฐริกา​ คล้องชัย กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
111 เด็กหญิงนริศรา แสงสว่าง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
112 เด็กหญิงศุภากร​ เกษวิริยะการ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
113 เด็กหญิงกมลวรรณ​ บุดชา กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
114 นายกิตติ​ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
115 นายสุรศักดิ์ เปียประมง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
116 เด็กชายธนกฤต​ จันทร์ทวี กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
117 เด็กชายภูมิรพี​ ยามา กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
118 นางสาวแพรวนภา​ ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
119 เด็กชายวรกร แสนนอก กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
120 เด็กชายสิรพนธ์ พันธ์สมบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
121 นางสาวลัคณา วงษ์สุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
122 นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
123 เด็กชายเชิดชัย​ พลสงคราม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย นักเรียน
124 นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ครูผู้สอน
125 เด็กหญิงนภัสนันท์​ คำศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
126 นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
127 เด็กชายอัจฉริยะ​ สิทธิบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
128 นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ครูผู้สอน
129 เด็กหญิงเบญญาภา สุพรรณคุ้ม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
130 เด็กหญิงนัชชา สร้อยพยอม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
131 เด็กหญิงวรรธนันท์​ แสงทวี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
132 ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
133 เด็กหญิงวรรธนีย์​ แสงทวี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
134 นางสาวภาวิณี วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
135 เด็กหญิงศศิภา ปานพรม กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
136 นางสาวเพชรรัตน์​ อินโพ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
137 เด็กหญิงกรองทอง​ ลมไธสง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
138 นางสาวเพชรรัตน์​ อินโพ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
139 เด็กหญิงสุทธีกานต์​ หวังพิทักษ์วงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
140 นางสาวสุภาพร​ กระมล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
141 เด็กหญิงเขมินทรา กิ่งหอม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
142 เด็กหญิงปุณฑริก​ วงค์กันหา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
143 เด็กหญิงสิรินดา​ แก้วหล้า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
144 นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงปุณณาสา สงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
2 นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงพิมพ์วิไล ภูวรัตนนาวิวิธ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
4 นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
5 เด็กหญิงธิญาดา โตนดไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
6 นายปรัชญา วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
7 เด็กชายกรวีร์ เรียงทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงพนิตตา เสาวรส กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
9 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ฤกษ์ดีทวีกุล กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
10 เด็กหญิงวลีภรณ์ ขาวจุ้ย กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
11 เด็กหญิงนิชาภัทร มลเดช กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
12 เด็กหญิงจิรัชยา เม่นเกิด กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
13 นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
14 นางสาวชยานันท์ เวฬุวณารักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิเชียรรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
17 เด็กหญิงสิริสุภางค์ สายตา กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
18 เด็กหญิงณิชาภา จิตรถาวรกุล กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
19 เด็กหญิงธมลวรรณ เกิดสว่าง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
20 เด็กหญิงมนัสนันท์ โตสุโขวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
21 นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
22 นางสาวนาตยา ขวัญมุข กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
23 เด็กหญิงไปรยา ปราการชัยนาคร กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
24 เด็กหญิงจารุพิชญา ขำอิง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
25 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ปรีดาพงศ์วาณิช กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
26 นางสาวชลธิชา เพ็งมา กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
27 นายปรัชญา วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
28 เด็กชายภควัต ชมภูผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
29 เด็กชายเตชิต กุลเวชวิจิตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
30 เด็กชายอินทนนท์ อ่อนคล้อย กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
31 เด็กหญิงศศิภา ตาลาน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
32 นางสาวกรรณิการ์ กองอ้น กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
33 นางสาวชยานันท์ เวฬุวณารักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
34 เด็กหญิงสุริวิภา นุกูลอุดมพานิชย์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
35 นางสาวสุรีย์วรรณ บุญฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
36 เด็กหญิงพัชร์อาริยา ศรีสุกิจจา กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
37 นางสาวกำไลทิพย์ อุปธรรม กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
38 นางสาววาสนา แก้วคำน้อย กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
39 เด็กชายทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
40 เด็กหญิงณัฐณิชา ธนไชยพงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
41 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ หวังเจริญวงศา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
42 เด็กหญิงชมพูนุช พิริยายน กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
43 เด็กหญิงศศิรินทร์ พรเปียบุญมี กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
44 เด็กหญิงเปรมกมล พ่วงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
45 เด็กหญิงกัลย์กมล ซินศิริ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
46 เด็กหญิงศรุตา พัฒนมหกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
47 เด็กหญิงกฤติมา กลิ่นปาน กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
48 เด็กหญิงนภัสวรรณ รัตนะ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
49 เด็กชายเอกณัฏฐ์ บุญโสภา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
50 นายจาตุรนต์ รักอยู่ กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
51 เด็กหญิงณชนก อิทธิฤทธิ์เดช กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
52 เด็กหญิงภัทราพร วิวัฒน์พงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
53 นายปรัชญา วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
54 เด็กหญิงณัชปภา กำแพงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
55 นายณัฐวร เอมะสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
56 เด็กหญิงธนัญญา โตนดไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
57 เด็กชายธีรสิน ตันติพิสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
58 นางสาวสุวนันท์ สุริแสง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงสุณัฏฐา สุราษฏร์มณี กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงสิภาลักษณ์ เนื้อไม้ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
61 นางสาวสุวนันท์ สุริแสง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
62 เด็กชายธัชพงศ์ น้อยนารถ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
63 เด็กหญิงกุลนิดา แต้มมาก กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
64 เด็กชายภาวิญ ตันติพิสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
65 นางสาวจีรภา สง่า กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
66 เด็กหญิงแพรวา เครือรัตนไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
67 เด็กชายปภังกร ศุภกิจเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
68 นางสาวกรรณิกา ทิฮ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
69 เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์เต็ม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
70 เด็กหญิงอรณิชชา อยู่สุขสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
71 นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
72 เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญรส กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
73 เด็กหญิงอณิรญา จิตตมานนท์กุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
74 นายฐาปกรณ์ เปรื่องอักษร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
75 นางสาวสุวนันท์ สุริแสง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
76 เด็กหญิงณฐอร ไพรสิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
77 เด็กหญิงริญรชิดา ดิษกร กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
78 เด็กชายเศรษฐ์รามิล ศุภกิจเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
79 เด็กหญิงณัฐธิดา พรมฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
80 เด็กหญิงธนัฏฐา ไชยสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
81 เด็กหญิงกัลยกร สุรนันท์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
82 เด็กหญิงสกนธ์พรรณ บุญเนรมิตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
83 เด็กชายภูวดล ผลเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
84 เด็กหญิงไอริส อมณธีฬา โรแวน กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
85 เด็กหญิงณิชา สีตลพฤกษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
86 เด็กหญิงชนัญชิดา ทองดอนแฝง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
87 เด็กหญิงแก้ววิเศรษฐ ไพศาลสุขสมบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
88 เด็กหญิงปุณณาสา สงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
89 นายเอกลักษณ์ กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
90 นางสาวอัจฉรา นรกิจ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
91 นายฐาปกรณ์ เปรื่องอักษร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
92 เด็กชายกฤษภพ เมธาสถิตย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
93 นางสาวณิรชา เอี่ยมพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
94 เด็กหญิงนัทธ์หทัย บงกชจินดา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
95 เด็กหญิงสิริวัสสา ธนูชัย กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
96 เด็กชายตรัย ครุฑเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
97 เด็กชายนพกร พิทักษ์เดชะ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
98 เด็กชายปัณณวิชญ์ พญางาย กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
99 เด็กหญิงสุชัญญา มั่นปาน กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
100 เด็กหญิงนิชาภัทร กุลทองวัฒนา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
101 เด็กหญิงบุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
102 เด็กชายภีมวัศ ศุภนคร กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
103 นายปรัชญา วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
104 นายณัฐวร เอมะสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
105 เด็กหญิงนันทภัค ทวีเสริมสิริสุข กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
106 นางสาวกัญญพัชร วงค์บุรี กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
107 นายฉัตรชัย อยู่เกิด กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
108 เด็กหญิงภัทรวดี เดชศรี กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
109 เด็กหญิงนลิญา นาคศรีสุข กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
110 เด็กหญิงทัชชกร น่วมอินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
111 เด็กหญิงชุติญาพร โรจน์พัฒนกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
112 เด็กชายเจตษฎา นิลขำ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
113 เด็กหญิงกชพร โรจรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
114 เด็กชายพธรพล บรรดาศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
115 เด็กชายศรวิสฐ์ พรหมรักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
116 นางสาววรรณภา แก้วทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
117 เด็กหญิงพิณลัญญา กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
118 เด็กชายคนาธิป นิลรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
119 นางสาวจีรภา สง่า กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
120 นางสาวสุมิตรา ทองสงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
121 นางสาวณิรชา เอี่ยมพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
122 นางสาวพรวิมล รัตนติกุล กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงอชิรญา นิลสาริกา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
2 นางสาวนวชล สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
3 เด็กชายเฉลิมชัย เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
4 นางจันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
5 เด็กหญิงศุภาสินี น้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
6 เด็กหญิงณัฐพรพรรณ พัฒนะเกษมชัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
7 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
8 นางทองพัน ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
9 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ หาญอุไรพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงธันยพร เจนจบ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 นางทองพัน ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
12 เด็กชายศรันยู สินทร กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงภีรนันท์ เขียวเรือง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
14 นางสาวมาลินี อภัยภักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงณัฐญาภัทร์ จิณรักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
16 นางนิตยา สร้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 พินิจวรรณคดี ป.4-6 ครูผู้สอน
17 เด็กชายกรวิชญ์ กำประทุม กำแพงเพชร เขต 1 พินิจวรรณคดี ป.4-6 นักเรียน
18 นางนิตยา สร้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิงอิสราภรณ์ แย้มมาก กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 นักเรียน
20 นางสาวนงเยาว์ ภู่กัน กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
21 เด็กชายสิทธินันท์ กองกันภัย กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
22 เด็กชายวีรภัทร ยิ่งมาก กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
23 นางสาวเกศรา พะโยม กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
24 เด็กชายศุภสิน เลิกดี กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
25 เด็กชายชนะพล ขำเน่า กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
26 เด็กหญิงสิรินทรา จีนเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
27 เด็กหญิงพิมพ์พิศา เมืองโคตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
28 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองฉาย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
29 นางสาวชารีรัตน์ ทองทา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
30 นายเดชา สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
31 นางจันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
32 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
33 เด็กชายชญานันท์ เจียมศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
34 เด็กชายกิตติ์กวิน เขียวลอย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
35 เด็กชายสหรัฐ สิงห์ลอ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
36 นางจันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิงสรวีย์ มากคิด กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
38 นางสาวสุนิสา ม่วงเนียม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
39 เด็กชายชาริต สาหร่าย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
40 เด็กชายศุภกิตติ์ ทองฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
41 นายวาทิตย์ บุญเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
42 เด็กชายวชิรพล คำเลิศ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
43 นางสาวนวชล สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
44 นางจันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
45 นายเดชา สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
46 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
47 เด็กชายศิวกร ยอดสิน กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
48 เด็กชายทรงพล มาสิน กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
49 เด็กชายรัตนกร เลือดทหาร กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
50 เด็กชายพิชยะ ช่างพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
51 นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
52 เด็กชายนิรุต อยู่เคลือบ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
53 นางทองพัน ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
54 เด็กชายธนกร รอดเวียง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
55 เด็กหญิงปพิชญา บุญเชย กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
56 เด็กหญิงรวินทร์ณิดา จงสิน กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
57 เด็กหญิงกวินตรา โตเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
58 นายสมหมาย แหงมงาม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงชัชชญา ยอดสิน กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
60 เด็กหญิงสิริวิมล บุญเคลือบ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
61 เด็กหญิงกฤษณาพร เส็งเต๋ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
62 เด็กหญิงศุภรดา พลับเกลี้ยง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
63 เด็กหญิงสุณัฎฐา นาคสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
64 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
65 เด็กหญิงเบญญารัตน์ คำบุญ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
66 เด็กหญิงขวัญข้าว เลขวิจิตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
67 เด็กชายสิรวิชญ์ พิชอดุล กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
68 เด็กหญิงชนิดาภา เที่ยงอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
69 นางสาววิลาวัลย์ สมอนาค กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
70 เด็กชายธีรเดช ชินโคตร์ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
71 เด็กชายนันทภพ แซ่มี่ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
72 เด็กชายธีรภัทร ขันสู้การ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
73 เด็กชายรุ่งรดิศ รุ่งเรือง กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
74 เด็กชายนนท์ปวิธ เนียมหอม กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
75 เด็กหญิงกัญญาพัชร พลเก่ง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
76 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
77 เด็กชายกฤติเดช เมือง ณ ศรี กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
78 เด็กหญิงนภัทร มะลิวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
79 นางสาวเบญจมาศ อ่ำพรม กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
80 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ มากสาคร กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
81 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จัดเสือ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
82 เด็กหญิงชิติยาภรณ์ ทับทิมเงิน กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
83 เด็กหญิงอนัญพร ดิบดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
84 เด็กหญิงอภิชญา ช่างทอง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
85 นางสาวกนกวรรณ สุขทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
86 นางวิลาสินี เลิศไผ่รอด กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
87 เด็กชายณัฐกรณ์ ทองศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
88 เด็กหญิงพิชชาภา คุรุวัฒนสกุล กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
89 เด็กหญิงบุญญาภา วงษ์กระจ่าง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
90 เด็กชายชโนทัย เที่ยงอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
91 นางสาววิภาพร อ่องสุข กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
92 เด็กหญิงกมลชนก หมื่นจงจำปา กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
93 เด็กหญิงธีรดา พลาพล กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
94 เด็กชายเมธาสิทธิ์ กราดวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
95 นางสาวเกศรา พะโยม กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
96 เด็กหญิงไอยวริญท์ มากกล่ำ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
97 เด็กชายปัณณวิชญ์ มั่นคง กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
98 เด็กหญิงณัฐพร เจนจบ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
99 เด็กหญิงชนะปภา โรจนราธา กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
100 นางสาวเบญจมาศ แย้มทุ่ง กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
101 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
102 นายสราวุธ แย้มพลอย กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
103 เด็กชายพีรภัทร พลเก่ง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
104 เด็กชายจารุกฤษฎิ์ คงทน กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
105 นางอรวรรณ ฉิมมั่น กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
106 เด็กชายเตชิต กรณ์ทอง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงวรุณรำไพ ใจแสน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
2 นายพีรพัฒน์ ชนะพิศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงวันข้าว วงศ์คำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงวรัญญา เอี่ยมอ่ำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
5 นางสาวนิตยา เทียนสันต์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
6 เด็กหญิงพิมชนก โตพุ่ม กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
7 นางสาวฐิติรัตน์ ใส้พงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
8 เด็กหญิงวิภาดี แสนขยัน กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
9 นางสาวอริศรา ศรีพุทธา กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงทิพย์ธิดา สุขใส กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
11 นางสาวนฐวรรณชกร โยชนะ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
12 เด็กชายณัฏฐากร พานไธสง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
13 นางสาวนฐวรรณชกร โยชนะ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
14 นางสาวพิมลพัณณ์ พลากร กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงวรรณนิษา ตั้งนิยม กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
16 นายเรืองฤทธิ์ เวชกามา กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
17 เด็กหญิงธัญญ์รัตน์ วิจารณ์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงชนัญชิดา เต๋ทิ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
19 สอ.หญิงวริศรา ทองวิชิต กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
20 เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญรอด กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
21 นางสาวนวลพรรณ สรรค์หลง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
22 เด็กหญิงรัตน์ติกาล พันเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
23 เด็กชายพุฒิภัทร มงคลทอง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
24 นางสาวระวิวรรณ แก่งศิริ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
25 เด็กหญิงนุตประวีณ์ ชูศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 นักเรียน
26 นางสาวชลธิชา ประวันตา กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
27 นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ครูผู้สอน
28 เด็กชายปิยะพล พลขันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงนภสร เอี่ยมเนตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
2 นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญศร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
4 นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
5 นายวิชรัชญ์ โอบอ้อม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
6 เด็กหญิงอาภัสราภรณ์ สิทธิชัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
7 เด็กหญิงธนกาญจน์ เมืองสังข์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 นักเรียน
8 นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
9 เด็กหญิงพัชรนารี ณ ศรีธะ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
10 เด็กชายวทัญญู ศรีวิเชียร กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 นางสุทธิดา ขอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
12 นางสาวเกศราพร สอนชิด กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
13 นางสาวเกศราพร สอนชิด กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
14 นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
15 นายวิชรัชญ์ โอบอ้อม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 ครูผู้สอน
16 นางสาวกาญจนา พลธุมาร กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
17 นายวินัย กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
18 เด็กหญิงปารชาด สังข์ทัศ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
19 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชินวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
20 นางสาวกาญจนา พลธุมาร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
21 นางสาวอรดา ขัดพูล กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
22 เด็กหญิงกชกร โนรี กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
23 นางสาวสุธิดา สิงห์ลอ กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
24 เด็กหญิงอชิรยา ปันเท กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
25 นางสาวกัลยา สังขะหะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
26 เด็กหญิงขอใจ ชัยวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
27 นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
28 นายอภิวัฒน์ เสนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
29 ดญ.ณัฐชญา โชติชีวเกษม กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
30 เด็กหญิงสิริยุพณ คุณชล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
31 เด็กหญิงนภสร เอี่ยมเนตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
32 นางสาวธันย์ชนก ธีโรภาส กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
33 นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
34 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุริยนต์ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
35 เด็กหญิงชวาลา แมลงภู่ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
36 นายอภิวัฒน์ เสนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
37 เด็กหญิงครองขวัญ ไชยสงฆ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
38 นางสาวเจนจิรา ลิ้มรส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
39 เด็กหญิงนพรัตน์ กวักหิรัญ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
40 นางสาวชลาลัย ธนะบุญ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
41 เด็กหญิงไอรินลดา บุญยืด กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
42 เด็กชายวิษณุ ธิปะตะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
43 เด็กชายฆฤน สุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
44 เด็กหญิงศิรินทิพย์ ไชยแสง กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
45 เด็กหญิงสุธีการต์ กรวิภาสเรือง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
46 นางสาวชไมพร วงค์พิทักษ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
47 เด็กชายธนกร มหไพโรจน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กชายณฐกร อินทร์แดง กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
49 นางสาวสุภาพร คำอินต๊ะ กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
50 เด็กหญิงสุดารัตน์ บริรักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
51 นางสาวเบญจวรรณ กันดวง กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
52 เด็กชายณัฏฐ์ ยะร้อม กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
53 เด็กชายอนุพงษ์ บุญคาน กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
54 นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
55 เด็กชายรณภพ ตั้งวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
56 เด็กชายรัฐธรรมนูญ โยชนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
57 เด็กชายณัฐนนท์ ชูวงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
58 เด็กชายปวีศักดิ์ เกื้อกูล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
59 เด็กหญิงสิราวรรณ สุดา กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
60 เด็กหญิงสุฌาริษา บรรยงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
61 เด็กหญิงปัณณิตา ศรีวิจิตร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
62 เด็กชายพรพิพัฒน์ ศิลปวิสุทธิ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
63 นางสาวพรประภา สอนชิต กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
64 เด็กชายวงศกร คุณชื่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
65 นางสาวสุภัสรา เกตุเก้า กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
66 นางชนภัทร กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
67 เด็กชายก้องนรินทร์ พิเกณ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
68 นายภิญโญ เพ็งดา กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
69 นางสาวกาญจนา แรงเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
70 เด็กชายทินภัทร พรมทอง กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
71 เด็กชายพงศกร จิตน์สนธิ กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
72 เด็กหญิงสาธิดา อินตา กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
73 นางสาวสมฤทัย พนมวาสน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
74 นางสาวลักขิกา ทองภาส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
75 เด็กหญิงผกามาศ สืบเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
76 เด็กชายชิษณุพงศ์ เขียวสนั่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
77 นางสาวสุธิดา แย้มกสิกิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
78 เด็กหญิงพรรณิฌา โตเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
79 นางสาวครองขวัญ เกตุพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
80 เด็กชายสิทธินันท์ แสงจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
81 เด็กชายกรวิชญ์ คงเมือง กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
82 เด็กหญิงวรณัน สุพรรณชาติ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
83 เด็กชายวีรพันธ์ สุพรรณชาติ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
84 นางสาวศาน์ศิลป์ แขมเกษม กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
85 นายอภิวัฒน์ เสนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
86 เด็กหญิงมณีนุช พรมมา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงปพิชญา กลิ่นกุหลาบ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
2 เด็กหญิงอุษณิชา พรมปัญญา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
3 เด็กชายปัญญพนต์ เนตรนนทินาท กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
4 นางสาวธนพร ทองช้อย กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
5 นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ครูผู้สอน
6 นางสาวสุพัตรา สนนอก กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
7 นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
8 นางสาวณัฐกานต์ ไชยวุฒิ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวิชัยลำพรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงภัทรพัฒน์ แก้วประดับ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 นางสาวพัทรวรินทร์ ศิริกิตติไชยกุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
12 เด็กชายกันตพิชญ์ ตันติวัฒนวัลลภ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
13 เด็กหญิงญานิศา วรฉัตร กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กชายภาสกร แก้วโสภณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
15 เด็กหญิงกรวรรณ ต่างประเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
16 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อารีประชาภิรมย์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
17 นางสาวจันจิรา ผลสุด กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ครูผู้สอน
18 นายวิทยา แซ่มัว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
19 นายสามารถ เที่ยงคงมา กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
20 นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
21 Miss.Febe Bibiolata กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
22 เด็กชายศุภชัย เกิดแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
23 นางสุรีย์พร แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
24 เด็กหญิงอนุธิดา จิตรมั่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
25 นางสุรีย์พร แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
26 เด็กหญิงสรัลรัตน์ ล้ำพูลทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
27 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมี กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
28 เด็กหญิงกัญญพัชร โพธิ์ศรีกุล กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
29 เด็กหญิงผการัตน์ ดีประสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
30 เด็กหญิงปุญญิศา พวงทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
31 เด็กหญิงพัทธมน บัวเหม กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
32 เด็กหญิงนันทกาญจน์ ไวกสิกรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
33 เด็กหญิงณัฐวดี คงประหัด กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
34 เด็กหญิงกรกนก อิ่มสมัย กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
35 เด็กหญิงอริญชยา เจริญรบ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
36 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตันติวัฒนวัลลภ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
37 นางสาวสุภาวดี บัวเหม กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ครูผู้สอน
38 เด็กหญิงอัมภิกา คำสิงห์ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
39 เด็กชายชัยสิทธิ์ แสงสาคร กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
40 นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
41 เด็กชายพัสกร บัวเหม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
42 นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
43 เด็กหญิงพิลดา แก้วประดับ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
44 เด็กชายธิติวุฒิ มิ่งศุภสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
45 นางสุจิตรา เอี่ยมสำอางค์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
46 เด็กชายพัทธนันท์ ยังสุข กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
47 นางสาวจินตนา แสนเพชร กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
48 เด็กชายวรัญญ์ อยู่ยังเกตุ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
49 นางสาวขนิษฐา สมเพ็ชร์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
50 เด็กชายปัณณพงศ์ ผูกพูล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 นางสาวธนพร ทองช้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
52 เด็กหญิงปัญจมาพร ตันติพูลผล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
53 นางสาวขนิษฐา สมเพ็ชร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
54 เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีจันทร์กลัด กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
55 นางสาวษิญาภา อินทศร กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
56 เด็กหญิงสุภาลักษณ์ บุญวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
57 นางเพชรดา อินทรสุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
58 เด็กหญิงวรวรรณ มานอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
59 นางสาวจันจิรา ผลสุด กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
60 เด็กหญิงปอแก้ว ไพรสันติ์ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
61 นางสาวษิญาภา อินทศร กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
62 เด็กหญิงจิตรานุช คำข่อง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
63 นางสาวจันจิรา ผลสุด กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
64 เด็กหญิงกวินธิดา บุญมี กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
65 นางเพชรดา อินทรสุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
66 เด็กหญิงศรัณยา จันทิมา กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร นักเรียน
67 เด็กหญิงปารวี พลอาจ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
68 เด็กหญิงธีรดา ลาพัง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
69 นางยุวดี พิลาถ้อย กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
70 เด็กหญิงไอรดา แซ่กัง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
71 นางสาวสุรีมาศ วงศ์ชัย กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
72 เด็กหญิงอัจฉรา ฤกษ์ดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
73 นายธนพล แสนวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
74 เด็หญิงภคนันท์พร นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
75 นายสามารถ เที่ยงคงมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
76 เด็กชายชนกานต์ ซ้อนซุย กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
77 นายธนพล แสนวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
78 นายธนพล แสนวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
79 เด็กหญิงนภัสวรรณ คงฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
80 เด็กหญิงอังควิกา พงษ์ตุ่น กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
81 เด็กชายพชรดนัย เขม้นกิจ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
82 เด็กหญิงอัญชิสา ไม้หอม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
83 เด็กชายธีรศักดิ์ สานิชวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
84 นายธนาธิป โพธิ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
85 นายธนาธิป โพธิ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
86 เด็กชายวิชญะ ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
87 นางสาวภาณี แสนเสนาะ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
88 นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
89 เด็กหญิงประภากวิน อาจหาญ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
90 เด็กหญิงนิชาภัทร หอมรื่น กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
91 เด็กหญิงวิชญาพร ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
92 นางนงลักษณ์ อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
93 เด็กชายอนุภัทร โตอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
94 นางเพลินตา กำแพงจินดา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
95 นางมาลิณี กองทัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
96 นางนงลักษณ์ อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
97 Miss.Febe Bibiolata กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
98 เด็กหญิงพิมาดา จุนทะสี กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
99 นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
100 นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
101 เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์หา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
102 เด็กชายณัฐภัทร สุขอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
103 นายเฉลิมพล ชมพิกุล กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
104 เด็กชายชัยทัศน์ ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
105 นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
106 เด็กชายจิรวัฒน์ พากเพียร กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
107 เด็กหญิงชลดา มากทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
108 นางมาลิณี กองทัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
109 เด็กชายศิรวิทย์ ปั้นทอง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
110 เด็กหญิงปรินดา ประฉิมะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
111 เด็กหญิงนัดชา อินประสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
112 นางสาวพัทรวรินทร์ ศิริกิตติไชยกุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
113 Miss.Febe Bibiolata กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
114 เด็กหญิงเบญญาพร สุริทัย กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
115 เด็กหญิงขนิษฐา ใจใจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
116 เด็กหญิงเขมจิรา ลาดหนองขุ่น กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
117 เด็กหญิงปริญาภัทร จันทร์ทะนิด กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
118 นางสุวารี เกตุทนงค์ กำแพงเพชร เขต 2 กายบริหาร ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวฐิติมา เกตุภูษา กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
2 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แซ่เจีย กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
3 เด็กหญิงจันทนิภา คงยิ้ม กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงอุดาญา เนื่องฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 นางสาวสมปอง เสือสิงห์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดำสนิท กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงบุณยวีร์ คุ้มประดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
8 นางคำตัน วงษ์นุช กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
9 นางสาวฐิติมา เกตุภูษา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงลัลน์ลลิน นนท์นันทภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
11 นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
12 นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
13 นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
14 นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
15 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
16 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
17 เด็กหญิงภัทรธิดา ครุธานุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงพลอยมณี พานิช กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
19 นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
20 เด็กชายกิตติธัช จูพุก กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
21 นางสาวโสภา พรมเวียง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
22 นางสาวภัสสร อินทรกอ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์ รัตนประภา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กหญิงปริยากร สุขพัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
25 เด็กชายศุปกรณ์ คันศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
26 เด็กชายภัธรกร ประยูร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
27 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
28 เด็กชายธนบดี ลิมปนะเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
29 เด็กชายธีรเมธ อาจผึ่ง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
30 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
31 เด็กหญิงพีรดา บัวคลี่ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
32 เด็กหญิงจันทรัสม์ เก็งธัญการ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
33 นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
34 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
35 เด็กชายปฏิภาณ บุญมาเกิด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
36 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิงธันยพร ธนภูมิพานิช กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
38 นางดนิตา ศรีเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
39 เด็กหญิงบวรรัตน์ พึ่งนิล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
40 เด็กหญิงอภิชญา ฮวบสวรรค์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
41 เด็กชายศิรวิชญ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
42 นางสาวสุพรรณี นาคเมือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
43 นางสาวอัมพร งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
44 นางสาวอัมพร งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
45 เด็กหญิงธรรมขันธ์ พึ่งเจียม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
46 เด็กหญิงพิชญาภา เพ็ชรหิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
47 นางสาวเยาวลักษณ์ อัตถะบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
48 เด็กหญิงนภัสกร แก่นสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
49 นางสาววรรษนันท์ ชัยวณิชย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
50 เด็กหญิงอมิตา คงวัฒนานันท์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 นางภาณุมาศ โยติง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
52 เด็กชายธนวรรธน์ หลำใจซื่อ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
53 เด็กชายชัยธวัช เพ็ชนะ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
54 เด็กหญิงนงนภัส โสมงคล กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
55 นางภาณุมาศ โยติง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
56 เด็กหญิงชินันพร พันธุมาตร กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
57 เด็กหญิงสุชานันท์ ชูศรี กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
58 เด็กหญิงสุธาสินี มนัสสา กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
59 เด็กหญิงพัชราวดี สุดสายออ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงศิริกร แก้วการไถ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
61 นางสาวสุพรรณี นาคเมือง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
62 เด็กหญิงธรรมภรณ์ ประสิทธิ์เกตุกรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
63 เด็กชายธรณ์ธันย์ พานิชผล กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
64 เด็กหญิงสุจิรา ด้วงไร กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
65 นางสาวเสาวนีย์ ทั่งศิริ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
66 เด็กชายศุภกร สร้อยนาค กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
67 เด็กหญิงภัทรภร ปริภัณทาภรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
68 นางสาวดวงเดือน ฉิมมา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
69 เด็กหญิงสวรรณรัตน์ แนบเนียน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
70 เด็กหญิงรัญชนา ทับภู กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
71 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา โกสุม กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
72 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
73 เด็กหญิงวิภาวี เขตกัน กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
74 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
75 เด็กชายจิรพัฒน์ กัณพัทธณะ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
76 นางสาวอารีพร ดอกจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
77 เด็กหญิงปภาวรินท์ กลิ่นยา กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
78 เด็กหญิงจิรวดี พรหมจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
79 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ครูผู้สอน
80 เด็กหญิงไปรดา ชำนาญหมอ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
81 นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
82 นางสาวฐิติมา เกตุภูษา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
83 เด็กหญิงบุษกร ศรีทรงแสง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
84 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
85 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
86 เด็กหญิงกมลวรรณ ทิพย์วิโรจน์ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
87 เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วตุ่มกา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
88 นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
89 เด็กหญิงสายธาร เนียมอ้น กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
90 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
91 เด็กหญิงสุภาพร คำมี กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
92 นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
93 เด็กหญิงสิริวิมล ชลพิทักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
94 เด็กหญิงณัฐนรี อิ่มเนย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
95 นางสาวปรียา ดีดวงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
96 เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิ์โพธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
97 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
98 นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ครูผู้สอน
99 เด็กหญิงนพมล ชัยวิชิต กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 นักเรียน
100 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ครูผู้สอน
101 เด็กหญิงลภัสรดา พราหมนุช กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 นักเรียน
102 เด็กหญิงกนกวรรณ บัวทอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
103 นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
104 นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.1-3 ครูผู้สอน
105 เด็กชายพัฒนวัฒน์ บรรดาดี กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.1-3 นักเรียน
106 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.4-6 ครูผู้สอน
107 เด็กหญิงชนกานต์ ผิวพรม กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงสุมาลิน สีพบ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
2 เด็กหญิงเบญญาภา ศักดิ์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
3 เด็กหญิงสุมิตรา โตศรีพลับ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงทรรศิการณ์ แสงอรุณ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
5 เด็กหญิงอโรชา เสน้อง กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
6 เด็กหญิงกมลชนก สีสังข์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงกรพิณ พิศนอก กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงวริยา อิ่มเอิบ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
9 เด็กหญิงรุจิรดา ขุนพิลึก กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงธนพร พงษ์พันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
11 นางรุ่งราตรี ใยทอง กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
12 นายปรีชา ครุฑแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
13 เด็กหญิงพิมลภัช หลาบโพธิ์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
14 นางรัตนาภรณ์ มหาไชย กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงธัญชนก การะภักดี กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง รอดม่วง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
17 เด็กหญิงสุพรรษา ผาสุขผล กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กรวดสำโรง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
19 เด็กหญิงนฤมล สีลาดเลา กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
20 เด็กหญิงสุพัชชา นาควิสุทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 นักเรียน
21 นางสาวศิริพร เจริญศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ครูผู้สอน
22 เด็กชายธนชัย ยานเรือง กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
23 นายพิทักษ์ ยอดเทศ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
24 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปิ่นทอง กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
25 นางสาวเดือน ปิ่นจุไร กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
26 เด็กหญิงสุชารัตน์ ขำประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
27 เด็กหญิงสุพรรษา พวงมณี กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
28 เด็กหญิงจิรัญญา ประกอบพัน กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
29 นางเบญจรัตน์ อยู่ปาน กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
30 เด็กหญิงปิยมน บุญเนียม กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
31 นางสาวรจนา กล้าหาญ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
32 เด็กชายธีรภัทร เมฆตรง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
33 เด็กชายปุณณวิทย์ สุขพืชกิจ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
34 เด็กชายกิตติพิชญ์ ชาบุตร กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
35 นางสาวศิริภัทร คงสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
36 เด็กหญิงชญาภา บัตรเสียงหวาน กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
37 นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
38 เด็กหญิงนภัสสร ทองเต็ม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
39 เด็กหญิงสุพรรษา เณรตาก้อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
40 เด็กชายจตุภัทร โพธิ์เปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
41 นางสาวศิริพร เจริญศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
42 เด็กหญิงพิมพิศา ธุระพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงพัณณิตา ใยทอง กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
44 นางสาวณัฐพร หาญศึก กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
45 นางสาวจุฑามาศ คำคลองแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
46 เด็กหญิงสาวิตรี โตศรีพลับ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
47 เด็กหญิงเอมิกา สูงสันเขต กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
48 เด็กชายปุณณสิน แก้วปาน กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
49 นางสาวสุกัญญา สีบุ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
50 เด็กหญิงสิริวิมล แหไธสง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
51 นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
52 เด็กหญิงสุปวีร์ คงลา กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
53 เด็กหญิงปัทมพร มั่นยา กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 นักเรียน
54 นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ครูผู้สอน
55 เด็กหญิงจิรัชยา เวสา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
56 นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
57 เด็กหญิงภควดี หนองหาญ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
58 เด็กหญิงฉัตรริกา ในผลดี กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
59 เด็กหญิงกัลกมล อ่วมทร กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงพชรวรรณ เณรตาก้อง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
61 นางสาวศิริพร เจริญศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
62 เด็กชายจักรพงศ์ อิ่มเอิม กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
63 นายวัลลภ อยู่ปาน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
64 เด็กหญิงภัทรรินทร์ รัตนวัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
65 เด็กหญิงอภิสรา สาระพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
66 เด็กชายภควัต คำเย็น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
67 เด็กหญิงปุณญาพร เลี่ยมจ้อย กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
68 นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
69 นางสาวนัฐวดี นาคร้าย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
70 เด็กหญิงศิริกัญญา เจริญสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
71 เด็กชายภูชิต กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
72 นายจิรวัฒน์ ชมภูศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
73 เด็กชายนฤพล อยู่อ่อน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
74 เด็กชายภานุวัฒน์ มากสี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
75 เด็กชายเนติ ชัยสงคราม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
76 นายภาคภูมิ คำหล่อ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
77 นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
78 เด็กชายนรินธร หมวกเหล็ก กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
79 เด็กชายตะวัน ผู้เลื่องลือ กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
80 นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
81 นายภาคภูมิ คำหล่อ กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงปิ่นวาท คำมุ้ย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
2 นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงญาณาธิป แจ่มใส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
4 นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
5 เด็กชายภูริภัทร เกิดพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
6 เด็กหญิงมณีจันทร์ ศรีอำพล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงคีจศิลป์ อินทร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงวรัมพร อินน้ำลืม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
9 นางสาวอรวรรณ วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
10 นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
11 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
12 นายธวีวัฒน์ อินกรัด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กชายวินัย ไชยกาล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
14 นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ครูผู้สอน
15 นางสาวศุภานัน ทิพย์วรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
16 เด็กชายวัชรพล มั่นเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
17 เด็กหญิงกมลธนรรษ เหลืองละออ กำแพงเพชร เขต 1 ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงไอริสา สร้อยศรี กำแพงเพชร เขต 1 ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
19 เด็กหญิงปิ่นวาท คำมุ้ย กำแพงเพชร เขต 1 ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
20 เด็กหญิงญาณาธิป แจ่มใส กำแพงเพชร เขต 1 ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
21 นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร กำแพงเพชร เขต 1 ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
22 นายธวีวัฒน์ อินกรัด กำแพงเพชร เขต 1 ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
23 เด็กหญิงปณิดา แสงนนท์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
24 นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
25 เด็กชายฐิติวัฒน์ คำหล้า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย นักเรียน
26 นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ครูผู้สอน
27 เด็กหญิงวิไลพร แจ่มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
28 เด็กชายวัชระ อินทรสาร กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
29 นางสาวภาพิชมนทน์ มหัทธนโชติกานต์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
30 นางสรจี เกตุหอม กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
31 เด็กหญิงนุสรา สุภาพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
32 เด็กชายตะวัน แก้วประวัติ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
33 นางสาวภาพิชมนทน์ มหัทธนโชติกานต์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
34 นางสรจี เกตุหอม กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
35 เด็กหญิงศิริพร พิมพา กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
36 เด็กหญิงนิรดา ริตเม่น กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
37 เด็กหญิงเนรุตา สาระบัน กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
38 เด็กหญิงรัตนกุล มูลเงิน กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
39 เด็กหญิงจันทราทิพย์ โพธิ์เจริญ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
40 นางสาวชลชินี เขม้นเขตวิทย์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
41 นางสาวมาลัย คงสมทรง กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
42 เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นามนาค กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงสุภาวดี ศรีทอน กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
44 เด็กหญิงญาณิศา จันทร์แจ่ม กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
45 เด็กหญิงอนัญญา แสงสว่าง กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
46 เด็กหญิงนภัสสร สอนอุระ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
47 นางสาวศุภานัน ทิพย์วรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
48 นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
49 เด็กหญิงแสงเทียนทอง พวงน้อย กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
50 เด็กหญิงกุลรภัส ศรีอินกิจ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
51 เด็กชายธนภัทร โพธิ์ทิน กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
52 เด็กวีรยุทธ บุปผาชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
53 เด็กชายพีรภัทร คงสมบัติ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
54 เด็กชายกล้าหาญ สุ่มสาย กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
55 นายธวีวัฒน์ อินกรัด กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
56 นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
57 เด็กชายภูวดล ใจน้อย กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
58 เด็กชายวัชรินทร์ พิมพา กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
59 เด็กชายภัทรนนท์ คงสมทรง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงณัฏฐนิชา มุสิทธิ์มณี กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
61 นางสาววรรณพร บัวพ่วง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
62 นางสาวจุรีพร บุญยงค์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
63 นางสาวศุภานัน ทิพย์วรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวศศิวิมล ดวงสว่าง กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
2 นางสาวกมลมาตุ จันทร์เพ็ง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงขวัญจิรา รักเสมอใจ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
4 เด็กชายปธานิน ปานจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
5 เด็กชายชนาธิป ก้อนทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
6 เด็กชายสิทธา ธนคำดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
7 เด็กหญิงสโรชา ขำทัพ กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
8 เด็กชายธันวา ขำทัพ กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
9 เด็กหญิงปิยมาส โพธิ์ศรี กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
10 เด็กหญิงอนุธิดา ศักดิ์ดำ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
11 เด็กชายนราธิป ใจไทย กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
12 เด็กหญิงฑิฆัมพร ชินวงษ์ทัน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงวันวิสา ประสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
14 เด็กชายธนกร ศรีงาม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
15 นางสาววัลยา โพธิ์พฤกษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
16 นางสาวปวีณา วิวัฒนสถิตกุล กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
17 นางสาวนวพร ครุฑวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
18 นางสาวศศิวิมล ดวงสว่าง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิงทักษพร บัวมั่น กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
20 นางสาวศุภกร ธนคำดี กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
21 เด็กชายวรชัย สร้อยระย้า กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
22 นางสาวนวพร ครุฑวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
23 นางสาวณฐพร ทองใส กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายปวีกรณ์ แสงสว่าง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
2 นางสาวสมฤทัย ประการะนัง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงกฤติยา ครองสัตย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงกตวรรณ กุลปริญา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
5 เด็กหญิงภควดี สีสา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
6 เด็กหญิงชนันชิดา สภาลึก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงจิราพัชร สุวรรณทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงกชกร วัฒโล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
9 นางเนตรนภา ลายเขียน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) ครูผู้สอน
10 นางสาวพิราวรรณ แก้วคำปัน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
11 นางสาวจันจิรา ทองเชื้อ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
12 นางสาวพิราวรรณ แก้วคำปัน กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิงเพชรรัตน์ กอสัมพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
14 นางสาวสุพัตรา แก้วเศษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
15 นางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
16 นางสาวสุพัตรา แก้วเศษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
17 เด็กหญิงนันทนี ศรีสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
18 นางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
19 เด็กหญิงเยาวกาญจน์ หงษ์โต กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
20 นางสาวเบญจวรรณ แก้วคำ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
21 เด็กหญิงธัญกร มุงขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
22 เด็กชายภาคภูมิ ไม้เจริญรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
23 เด็กหญิงวรรธนพร พิมพา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
24 เด็กหญิงณิชกูร ส้มทับ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
25 เด็กหญิง ณัฐณิธา ฝอยทองตะคุ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
26 นายมงคล มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
27 เด็กหญิงชนัญธิดา ทองเพ็ชร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
28 นายสุวิทย์ ขจรฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
29 เด็กชายยศกร กุสุมาลย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
30 นางจิตรา จันประทาษ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
31 เด็กหญิงกิตฐิตา เจริญศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
32 เด็กชายณปฐม ถึงสุข กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
33 นายมงคล มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
34 เด็กหญิงอภิณห์พร คำอินสม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
35 เด็กชายสิทธิโชค มากมั่งมี กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
36 นางสาวเบญจวรรณ แก้วคำ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิงศิรินภา มาลาศรี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
38 เด็กหญิงดลพร กลิ่นจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
39 เด็กหญิงกีรตยา พวงนิล กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
40 นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
41 เด็กชายสุทธิวัฒน์ ธิยานันท์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงเปรมฤดี โพธิ์พร กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงนวรัตน์ วงศา กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
44 นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
45 เด็กชายภควัต ศิริเวศ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
46 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร วัชรภาคิน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
47 เด็กชายพงศกร กอสัมพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
48 นางสาวสโรชา กีขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
49 เด็กหญิงพรณัชชา แม่กลอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
50 นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
51 เด็กหญิงฐิติวรดา อินทร์สำราญ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
52 เด็กหญิงสุภมาศ โคสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
53 นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
54 เด็กชายชวกร ย้อมสี กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
55 นางจุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
56 เด็กชายอดิรุจ ปัญจรักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
57 นางจุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
58 เด็กหญิงรุจิรดา นันทพล กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
59 เด็กชายพีรวิชญ์ เพลียโคตร กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
60 นางสาวรุ่งนภาพร ศิลป์รายแพง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
61 เด็กหญิงกรวรรณ ธงพรรษา กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
62 นางสาวน้ำฟ้า แซเผือก กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
63 เด็กหญิงภคพร ทาจิ๋ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
64 เด็กหญิงสุรดา หงษ์แก้ว กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
65 นางสาวยลทกา ทองกรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
66 เด็กหญิงสุพิชญา ภาพติ๊บ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
67 นางสาวยลทกา ทองกรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
68 เด็กหญิงอาทิตยา ปันชัย กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
69 เด็กหญิงณัจฉรียา นาถมทอง กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
70 เด็กชายชิษณุพงศ์ วังคีรี กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
71 เด็กหญิงกันญารัตน์ คำแจง กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
72 เด็กชายพัทธดนย์ ทองทา กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
73 เด็กชายวงศ์วณิช เชิงเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
74 นางสาวธาราภรณ์ สายทองดี กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
75 นางสาวสโรชา มงคล กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
76 เด็กหญิงวรวรรณ กลั่นสระน้อย กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
77 นายมงคล มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
78 เด็กชายธนกฤต แก้วเรือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
79 เด็กชายธนาธิป ชุมเสน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
80 นางสาววรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
81 นายสุวิทย์ ขจรฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
82 เด็กหญิงภัทรกันย์ กองศรี กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
83 นางสาวพิราวรรณ แก้วคำปัน กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
84 เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์ดวง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
85 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์ลอ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
86 เด็กหญิงวรัชยา เขื่อนยัง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
87 นางสาวพนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
88 นางสาววรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
89 เด็กชายภูริภัช โพธิ์แนม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
90 นางสาวน้ำฟ้า แซเผือก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
91 นางสาววรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
92 นางสาวดลยา นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
93 เด็กหญิงนาถสินี ควรขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
94 นางสาวดลยา นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
95 นางสาวจิรภิญญา แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
96 เด็กหญิงญาณิศา ศรีนุช กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
97 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แหลมภูตา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
98 เด็กหญิงชมพูนุท คำแจง กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
99 เด็กชายนภัสรพี นีระวงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
100 เด็กชายวรพล พิลาจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
2 เด็กหญิงณิชนันทน์ บุญเชิด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
3 นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
4 เด็กหญิงจุฑามาศ มณีนก กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
6 นายสงกรานต์ อิ่มคำ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงพรสุดา หงส์ชัยสกุล กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
8 เด็กหญิงอริสา พลาพล กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
9 เด็กหญิงปวีณ์ลดา ภู่ถนนนอก กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
10 เด็กหญิงชาลิสา เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
11 เด็กหญิงธันยชนก อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
12 เด็กหญิงบุษกร ครุธชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
13 เด็กหญิงภัทรธิดา ศรัทธานนท์ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
14 เด็กหญิงชนัญธิดา กลิ่นจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
15 เด็กหญิงธัญชนก สุพรรณ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
16 เด็กหญิงกมลพรรณ ศรัทธานนท์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
17 เด็กหญิงปิยะภัทร เกษร กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
18 นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิงกฤติยาณี อินพหล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
20 เด็กหญิงพิมพ์ลดา กลิ่นกุหลาบ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
21 เด็กหญิงณัฐชยาพร แก้วแดง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิงวีราภร เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
24 นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
25 เด็กชายพีระพัฒน์ เอมสิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
26 เด็กชายพรหมพิริยะ ฤทธิปัญญากุล กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
27 เด็กหญิงรติยาพร เสือสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
28 นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
29 นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
30 เด็กหญิงปริยากร มะลิพรม กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
31 เด็กหญิงวราภรณ์ ถมทอง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
32 นางสาวรพีภรณ์ ออมสิน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
33 นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
34 เด็กชายธนกฤต รุจิระศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
35 นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
36 นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
37 นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
38 นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
39 นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
40 เด็กหญิงปรีญาดา เพชรทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
41 เด็กหญิงพีรดา เพชรพูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงนิรมล ธรรมสรางกูร กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
43 เด็กชายภัทรภณ ระเบียบ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
44 นายวิทวัส พูลทองคำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
45 เด็กหญิงพัชรพร แซ่หลิม กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
46 เด็กหญิงปวริศา คุ้มนุ่น กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
47 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขันแดง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
48 เด็กหญิงเกตุวราลิน ครุธแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
49 เด็กหญิงฉัตรชนก คุ้มวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
50 นางสาววาสนา จีนเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
51 นางสาวศศิธร เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
52 นางสาวเบญจวรรณ นิลมณี กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
53 เด็กหญิงของขวัญ เค้าสัมพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
54 นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
55 เด็กหญิงประภัสสร บดีรัฐ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
56 นางบุญหลั่น อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
57 นางธนารีย์ อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
58 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เที่ยงธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
59 นางสาวขวัญจิต บัวบาน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
60 นางสาวฑริกา หาญสุวรรณชัย กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
61 เด็กหญิงรวิสรา โมกมัน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
62 เด็กหญิงศิริภัสสร คำชู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
63 นายวิทวัส พูลทองคำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
64 นายเกษมศักดิ์ บัวเผียน กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
65 เด็กชายจตุรพร แป้นเม้า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
66 นางสาวสุดารัตน์ เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
67 เด็กชายพิเชษฐ์ มะยมหิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
68 นางสาวศรัญญา เดือนไธสง กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
69 เด็กชายทักษ์ดนัย เป้ก้า กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
70 เด็กหญิงโกมลชนก อินกรัด กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
71 เด็กหญิงพิชญาพร ทองธรรมชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
72 นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
73 เด็กหญิงภัทรธิดา มนต์ขลัง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
74 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
75 เด็กหญิงฐานิดา สุวรรณสนธ์ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
76 นางสาวอังคณา เจริญศิลป์ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร ครูผู้สอน
77 เด็กหญิงลัลล์ลลิล กลิ่นดี กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
78 เด็กหญิงณัฐธีรยา น้อยเคลือบ กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
79 เด็กหญิงพรชนก อ่องเลื่อม กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
80 เด็กชายภาณุ สุ่มโยง กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
81 เด็กชายกฤษดา ปรางทอง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
82 เด็กหญิงณัฐณิชา นาคมูล กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
83 นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
84 นางสาวรพีภรณ์ ออมสิน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
85 นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
86 นายเอกกฤษ ขะมันจามร กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
87 เด็กชายธีรพงษ์ ฝั้นเลิด กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
88 เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุตรสีทา กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
89 นางสาวธัญพิชชา ขอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
90 เด็กหญิงพิมพ์พิชยา ทองคง กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
91 นางสาวสิริพร สังคง กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
92 นางสาวณัฏฐิกา ไม้แดง กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
93 เด็กชายสิราภัทร คลังวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
94 นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
95 นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
96 เด็กหญิงพรรณพนัช มฤทธิ์ดา กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
97 นางสาวณัฏฐิกา ไม้แดง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ครูผู้สอน
98 เด็กหญิงประกายแก้ว เกตุวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 นักเรียน
99 เด็กหญิงกรกมล อุดมสุข กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
100 นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
101 นางภรภัทร ขวัญนาค กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
102 เด็กหญิงภัทรธิดา มนต์ขลัง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
103 เด็กชายพูลศักดิ์ วิเศษศรี กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
104 นางสาวสิริพร สังคง กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
105 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สระแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
106 เด็กชายปิยชนน์ ไม้แดง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
107 เด็กหญิงกมลกานต์ ฉันทานุกุล กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
108 เด็กชายธนภัทร พงษ์เถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 กายบริหาร นักเรียน
109 นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
110 เด็กหญิงดุษยา ถมทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
111 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองพิจิตร กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
112 นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
113 เด็กชายกิตติกานต์ ขอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
114 เด็กหญิงกัญญาภัค กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
115 นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ครูผู้สอน
116 เด็กหญิงอุษณีย์ ถมทอง กำแพงเพชร เขต 1 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 นักเรียน
117 นางภรภัทร ขวัญนาค กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวณัฏฐณิชา สามล กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
2 เด็กหญิงกานต์ณภัทร ศรีเดช กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
3 เด็กชายกฤษดา เพิ่มผล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
4 เด็กชายธนภัทร ชูเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 เด็กหญิงภัทรวดี รอดวิหก กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
6 เด็กหญิงพัชรภร จันทศร กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
7 นางสาวจิราภรณ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
8 เด็กหญิงพรพิมล อรุณฉาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
9 นายนพรุจ บัวฉิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงปภาวี บุญดี กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
11 เด็กหญิงสวิตรา แพงปล้อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
12 นางสาววิจิตรา ปั้นสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
13 นายนพรุจ บัวฉิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
14 เด็กหญิงวรรณกานต์ สุริต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
15 นายนพรุจ บัวฉิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
16 เด็กชายสรวิชญ์ ทองมี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
17 เด็กหญิงศิโรรัตน์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
18 นางสาวจิราภรณ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิงณิชกมล สว่างจิตร กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
20 เด็กหญิงวรกานต์ บุญเกตุ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
21 นางสาวดวงพร พริ้งไทยสง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
22 เด็กหญิงปริยาภัทร เรืองอินทร์ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
23 เด็กหญิงปิยมาศ ทองห่อ กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กหญิงพัชรพร จันจอน กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
25 นางสาวฐานมาศ บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
26 เด็กหญิงวรฉัตร ช้างจั่น กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
27 นางสาวฐานมาศ บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ครูผู้สอน
28 เด็กหญิงสรัลพร ขลิบเอม กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
29 เด็กหญิงปุญญิสา ผิวพรรณ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กหญิงธณิชนันท์ วรวัฒน์ธนะกุล กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
31 เด็กหญิงกริษฐา เมืองมา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
32 เด็กหญิงอคิราภ์ แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
33 เด็กหญิงรัมณียา สันทัศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
34 เด็กหญิงสุนิสา เหมือนแสง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
35 นางสาวดวงกมล มูลดวง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
36 เด็กหญิงทิพาพร ทองเลี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
37 เด็กชายปุณณพัฒน์ ปรางค์นวรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
38 เด็กหญิงธีรนันท์ มานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
39 นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
40 เด็กชายภายุ อุสาพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
41 นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
42 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา สระทองหน กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงวาสิตา เกิดเข้ม กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
44 เด็กชายธนดล ใจแสน กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
45 เด็กหญิงจิณห์นิภา ทองนวล กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
46 เด็กชายกฤษฎา ยาดี กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
47 นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
48 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีต้นวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
49 เด็กหญิงวรินทร สิงหา กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
50 เด็กหญิงสุพิชญา ทองจิตติ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงปริยาภัทร สังจุ้ย กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
52 เด็กหญิงพรรณภัค เจียรนัยกุลวานิช กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
53 นางสาวกฤษญา โชคดี กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
54 นายนพรุจ บัวฉิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ครูผู้สอน
55 เด็กชายณัฏฐชัย พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.4-6 นักเรียน
56 เด็กหญิงบัณฑิตา บุ้งทอง กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.1-3 นักเรียน
57 นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์คำ กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.4-6 ครูผู้สอน
58 นางสาวกฤษญา โชคดี กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.1-3 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงแพรวา กลิ่นนุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 นักเรียน
60 นางสาวพนิดา จันดาแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ครูผู้สอน
61 เด็กหญิงณัฐณิชา ขุมเพชร กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 นักเรียน
62 นางสาวนิตยา วิเชียรสรรค์ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ครูผู้สอน
63 เด็กชายคณพศ โคตรภูงา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
64 นางสาวประภัสสร มาประสพ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
65 เด็กชายณัฐพนธ์ เกิดแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
66 นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
67 เด็กหญิงนิชาพัชร์ พึงยา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
68 นางสาวปิยนุช แตงบุญรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
69 เด็กชายเทพทัตสหทัย อารีชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย นักเรียน
70 นางสาวปิยนุช แตงบุญรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ครูผู้สอน
71 เด็กหญิงธัญชนก โกลา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
72 นางมณิสรา วงค์คร้าย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
73 นางสาวศิริรัตน์ ชมภูเทพ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
74 เด็กหญิงธัญพิมล แท่งทอง กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
75 เด็กหญิงนภัทรสรณ์ พุ่มฉัตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
76 เด็กหญิงณัฎฐนิชา มิ่งสมร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
77 นางสาวกนกวรรณ สุพบุตร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
78 เด็กชายอธิภัทร อภิวงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
79 นางสาวจิราภรณ์ แสงอรุณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
80 เด็กชายชยพล ยอดนครจง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
81 นางสาวรอกีเย๊าะ เยาะนิแม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
82 นางสาวศิรภัสสร พรอนันต์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
83 เด็กหญิงโกลัญญา วิชัยวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
84 เด็กหญิงชนิสรา มะหิชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
85 เด็กหญิงชฎาพร ทองยิ้ม กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
86 เด็กหญิงกนกวรรณ ไฝ่ฝัน กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
87 เด็กหญิงกมลชนก แซ่ตั้ง กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
88 เด็กหญิงสุมลทิพย์ เขียนน้อย กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
89 เด็กหญิงลดาพร สืบพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
90 เด็กหญิงกุลนิดา นวนประภาส กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
91 เด็กหญิงชลิตา สันป่าเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
92 เด็กหญิงนภัสรพี จันทร์จร กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
93 เด็กหญิงพรทิพา ภู่กำจัด กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
94 นางละเมียด อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
95 นางสาวอัจารี อ้นโต กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
96 นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
97 เด็กหญิงพัชรีวรรณ ปรางทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
98 นางสาวกฤษณา ร่มประยูรวงค์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
99 เด็กชายพิชาภพ รัตนะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
100 เด็กชายปิยเชษฐ์ แสงจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
101 นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
102 นางสาวประภัสสร มาประสพ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
103 เด็กหญิงกฤติยาณี โพธิ์อ่อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
104 เด็กหญิงชนิดาภา พลพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
105 นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
106 นางสาวประภัสสร มาประสพ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
107 นางสาวกนกวรรณ เขตกัน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
108 เด็กหญิงชนม์นิภา แพทย์วงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
109 นางสาวรัชนีกร บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
110 เด็กชายวรภพ หม่อนตะคุ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
111 นางสาวศุภานัน ศรีประทุม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
112 เด็กหญิงพิชญาภา หน่ายรักษา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
113 เด็กหญิงอรปรียา หมื่นจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
114 นายภานุ กรานต์พรมมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
115 เด็กหญิงพรทิพย์ พลหาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
116 นายเกรียงไกร ทาผา กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
117 เด็กชายอัครพล วังคีรี กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
118 เด็กหญิงวรรณกร น้อยยม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
119 นางสาวจริยา อินทศร กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
120 เด็กชายศรวัสย์ นิพนต์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
121 นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
122 เด็กหญิงกมลวรรณ กล้าเขตวิทย์ กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
123 นางสาววันวิสา กลิ่นผึ้ง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
124 เด็กหญิงอรญา บัวไข กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
125 เด็กชายวิทย์ศรุต จันทร์บ้านโต้น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
126 นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
127 นางสาวเกศินี พันธ์ภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
128 เด็กชายภาณุพงศ์ เถรพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
129 นางสาวอัญชลี สามสาลี กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
130 เด็กชายจักรพงศ์ จันตรี กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
131 เด็กหญิงวลัญชญาน์ บวรวิชัยดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
132 เด็กหญิงสาริศา วงษ์รัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
133 นางสาวเหมือนฝัน ภูมิประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
134 เด็กหญิงพิชชากร ชื่นชมน้อย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
135 นางสาวปฏิญญา วรรณา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
136 เด็กหญิงชาลิสา มาลา กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
137 เด็กหญิงอรุณรัตน์ สิงห์อิศรางค์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
138 เด็กหญิงพรรณปพร เจียรนัยกุลวานิช กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
139 นางสาวสุนิศา แซ่จ๋าว กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
140 เด็กชายสุธี นันท์หน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
141 เด็กหญิงพัชรพรรณ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
142 นางสาวลลิตา กาหา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
143 นางสาวนิรัชรา อาคูน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
144 เด็กชายกิตติพศ ชอบดำรงธรรม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
145 เด็กหญิงชวัลรัตน์ สุธรรมา กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
146 นางสาวดาริณี หงศรีเมือง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
147 นางสาวนิลจวรรณ สุขประสงค์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
148 นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายภัทรคุณ มณีโชติ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
2 นางอรสา ขันสิงหา กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
3 นายปรัชญา ปานกลิ่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
4 เด็กชายภคนันท์ ยุทธชัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 เด็กชายสุขภิรมย์ ระยับ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
6 เด็กหญิงปวันรัตน์ ใจแดง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
7 เด็กชายจิรพัฒน์ ขุนรักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
8 นางกวีณา อยู่นาน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
9 นางสาวรัชนีวรรณ มิตรราช กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงมนัสนันท์ ช้อยสูงเนิน กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 เด็กชายวชิรวิชญ์ ใจใส กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
12 นางนัชท์ชาพร คำทวี กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
13 เด็กหญิงวรัญญา อ่วมภักดี กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
14 เด็กชายศุภวิชช์ มีมุข กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
15 เด็กชายกฤษดา นาคพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กชายวชิรวิทย์ เขตวิทย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
17 นายดนัย ประเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
18 เด็กชายยศกร สุวรรณวง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
19 นายดนัย ประเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
20 เด็กชายนัฏพร กัลมาลัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
21 เด็กหญิงวริสรา ฟุ้งกระโทก กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
22 นางสาวอุราไร กรีตา กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
23 เด็กหญิงกัญญาภัค ทับทิมเทศ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
24 เด็กชายปิโยรส หุ่นเที่ยง กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
25 เด็กหญิงวรัทยา ละมุดเทศ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
26 นางสาวสุดารัตน์ บุญคล้าย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
27 เด็กหญิงกมลพิชญ์ หุ่นทอง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
28 นางสาวรัชนีวรรณ มิตรราช กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
29 เด็กชายพงศกร เกิดเมืองน้อย กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
30 เด็กหญิงจันทกานต์ เสือสิงห์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
31 นางสาวศรัณยา โตเกิด กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
32 เด็กชายอชิรณัฐ เขตรคง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
33 เด็กชายธิติ นิโครธานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
34 เด็กชายศุภกิจ เปรมปรีดี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
35 นายชัยวัฒน์ ขันตี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
36 นายชาคริต เนียมเรือง กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
37 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ พัฒนพงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
38 เด็กชายนราวิชญ์ สุขตะวิจิตร กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
39 เด็กชายปรเมศร์ พรมพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
40 เด็กชายธีระเมธ พรรษา กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
41 เด็กชายณัฐณกร หงษ์คำภา กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
42 เด็กชายเมธาสิทธิ์ นาคภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
43 นายกฤษณะ ระโส กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
44 นายชาคริต เนียมเรือง กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
45 เด็กชายณัฐดนัย หิริโอ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
46 เด็กชายทิวากร เดชทอง กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
47 เด็กชายนภดล โมราวชิระ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
48 เด็กชายกรกฏ สวัสดี กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
49 เด็กชายสันต์ทัศน์ น้อยแผ้ว กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
50 นายกฤษณะ ระโส กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
51 เด็กหญิงสาลิกา บุตรทนงค์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
52 เด็กหญิงอลิสา วงศ์ลอดแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
53 เด็กหญิงชยานันฒ์ ขุนรักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
54 เด็กหญิงเก้าตะวัน ชื่นอำพัน กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
55 เด็กหญิงกนกวรรณ ธัญญการณ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
56 เด็กหญิงพิมชนก แพรบุญ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
57 เด็กหญิงรณิดา ปานะพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
58 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมาหล้า กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
59 เด็กหญิงกุลนิติ เขียวคง กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงลดาวัลย์ วิระรินทร กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
61 นายกฤษณะ ระโส กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
62 นางอำไพ ฤทธิโพธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
63 นางนกแก้ว สงวนสุข กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
64 เด็กหญิงมิ่งขวัญ วิเวก กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
65 เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เถียรอ่ำ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
66 เด็กหญิงทักษพร ยอดวงค์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
67 เด็กหญิงวิรัญชนา จีระดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
68 นางจิรประภา ยอดฉัตร กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
69 เด็กหญิงฐิติชญา ทองทิน กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
70 นางสาวนริศรา การะ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
71 เด็กชายล้อมพงษ์ แสงสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
72 เด็กหญิงณภัสสร ฮวบนรินทร์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
73 นายฐรรธนพล พุ่มพวง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
74 เด็กหญิงอฐิตา ทานะสินห์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
75 นางสาวกัญญารัตน์ กุมภวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
76 เด็กหญิงเขมมิกา เล็กกระจ่าง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
77 นายปฐมฤกษ์ สังข์วะระปรีชา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
78 นางสาวปองรัตน์ พัดมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
79 เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษ์จันทร กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
80 นางกาญจนา กาละภักดี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
81 เด็กชายอัฐฎวุธ เมืองโคตร กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
82 เด็กหญิงอลิน จำปาทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
83 เด็กหญิงเบญจพร เพ็ชรทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
84 นายเทิดศักดิ์ อิ่มหนำ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
85 นางปัฐมาภรณ์ สิงห์หาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
86 เด็กชายเตชสิทธิ์ เคลือบแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
87 Miss Esperanza Calderon Diaz กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
88 นางนิศากร โมราวชิระ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
89 เด็กหญิงธารสวรรค์ บรรพชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
90 Miss Joy Lalaine Birot Parumog กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
91 เด็กหญิงศศิธร ดวงสว่าง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
92 นางประภาศรี เสงี่ยมแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
93 เด็กหญิงสุชานันท์ พรรณสุทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
94 นางปอรรัตน์ เหล็กดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
95 เด็กหญิงอรัญญา วงศ์ราชบุตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
96 เด็กชายชวัลวิทย์ เหล็กดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
97 นางสาวพัชรดา ภาคี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
98 เด็กชายปฏิภัทร ฤทธิโพธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
99 เด็กหญิงวาเลนไทน์ คำแสน กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
100 เด็กหญิงจุรีภรณ์ ทาคุณ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
101 เด็กหญิงนิภาพร พัชรมโน กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
102 เด็กหญิงกมลพร จันนารี กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
103 เด็กหญิงนันท์ณิภัค ชัยชนะ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
104 นางสาวเนตรนภา เชื้อสิงห์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
105 นางกาญจณา ออมสิน กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
106 เด็กหญิงจิตติมา เอี่ยมสำอางค์ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
107 นางรัดเกล้า โกกิฬา กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
108 เด็กหญิงศศิพร พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
109 เด็กหญิงสุพิชญา คะโจปะเค กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
110 นางสาวสำรวย ชำนาญเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
111 นายปฏิภาณ สิงห์เรือง กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.4-6 ครูผู้สอน
112 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปัญญาวิศาลศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.4-6 นักเรียน
113 เด็กหญิงธนิกา มะโน กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.1-3 นักเรียน
114 นายปฏิภาณ สิงห์เรือง กำแพงเพชร เขต 2 พินิจวรรณคดี ป.1-3 ครูผู้สอน
115 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศิริสม กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 นักเรียน
116 นางรัดเกล้า โกกิฬา กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ครูผู้สอน
117 เด็กชายกตัณณ์ ศรีสมบัติ กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 นักเรียน
118 นางรัดเกล้า โกกิฬา กำแพงเพชร เขต 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ครูผู้สอน
119 เด็กชายกฤติน ขันกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
120 นางสาวสำรวย ชำนาญเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
121 เด็กหญิงนงฏกร ไตรทิพชาติสกุล กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
122 นางสาวกัญญารัตน์ กุมภวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
123 ว่าที่ รต.หญิง สุภาวรรณ อินทมาศ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
124 เด็กหญิงภัคภร ขันกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
125 นางสาวสำรวย ชำนาญเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
126 เด็กชายกษิดิศ ปี่แก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
127 นายประพันธ์พงษ์ สิงห์หาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
128 เด็กหญิงพรนัชชา มนัสสา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
129 เด็กหญิงเกล้ากมล พลที กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
130 เด็กหญิงฟาติมา แมดิ อีซา หมัด กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
131 นายประพันธ์พงษ์ สิงห์หาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
132 เด็กหญิงสุพัชชา ศรีฉลวยบุปผา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
133 นายปฏิภาณ สิงห์เรือง กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ครูผู้สอน
134 เด็กหญิงภัสสร กองจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 นักเรียน
135 เด็กหญิงชนิดา ทองสุข กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
136 นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
137 เด็กหญิงณัฐกฤตา พัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
138 นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
139 Miss Ruby Estores Marquilencia กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
140 เด็กชายกษิดิศ ทับทอง กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
141 นางสาวสาริศา วิเวก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 ด.ญ.นารากร อินนันชัย กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
2 นางสาวอรุณ จูมาศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
3 ด.ญ.ธีราภา หนูเครือ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
4 นางวรรณพร รุ่งวิทยานิพนธ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
5 ด.ญ.ธรรมิกา ผุดผ่อง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
6 ด.ญ.ฑิฆัมพร แก้ววิเชียร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
7 ด.ญ.ฟาริดา เกิดเต็ม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
8 ด.ญ.อภิญญา พุ่มอุไร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
9 นางวลีรัตน์ กาญจนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
10 นางสาววันวิสา เครือทัต กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
11 นางขจรศรี สูงศรี กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
12 นางสาวนิรมล เขียวดอกน้อย กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
13 ด.ช.ตวงเพชร อินตา กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงสุธาทิพย์ พลอาจ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
2 นางสาวพรพิมล เงินทอง กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงณัชชา พรหมศิริ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 นักเรียน
4 นางสาวพรพิมล เงินทอง กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 ครูผู้สอน
5 ด.ญ.กัญญารัตน์ เพิ่มเทวา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
6 เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคคุ้ม กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
7 เด็กหญิงมนทกานต์ อ่วมกัน กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
8 เด็กหญิงกรชวัล สุกายะ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
9 เด็กหญิงทิพย์พวัน คงต๊ะ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
10 เด็กหญิงประภาวรินทร์ สิริพรม กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
11 นางสาวฤดี พิเชษฐ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
12 เด็กหญิงนภัสสรา สำลีปั้น กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
13 เด็กหญิงจันจิดา กลิ่นจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
14 เด็กหญิงบุญธิชา ถมทอง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
15 เด็กหญิงณัฐิพร มธุรส กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
16 นางสาวศิวิมล เกิดแพ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
17 เด็กชายธนภัทร สังคง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
18 นายวิษณุ สีนวล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
19 นายวิษณุ สีนวล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
20 ด.ช.ภาคิน แฝงด่านกลาง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
21 ด.ช.เกียรติศักดิ์ สายเปลี่ยน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
22 ด.ช.อนุพงษ์ นุ่มเกลี้ยง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
23 เด็กหญิงนิตยาวรรณ จันทา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
24 นางสาวศิวิมล เกิดแพ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
25 ด.ช.วันชัยไม้ แดง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
26 นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
27 เด็กชายวิศิษศักดิ์ หมอกเมฆ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
28 นายวิษณุ สีนวล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
29 เด็กหญิงธัญชนก ตันติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
30 เด็กชายภาคภูมิ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 นักเรียน
31 เด็กหญิงจิรวรรธ ศรีทอง กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
32 นางสาววิภาพร อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
33 นางสาววิภาพร อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
34 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดีบุญ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
35 เด็กหญิงวิภาดา ภู่จีน กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
36 นางสาวศิวิมล เกิดแพ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
37 นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
38 นางสาววรรณนุกา จันทร์นุช กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
39 เด็กหญิงกานต์รวี ชำนาญ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
40 เด็กหญิงอลิษา เพชรทูล กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
41 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ชัยฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงวรรณวิษา ทศเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
43 นางสาววรรณนุกา จันทร์นุช กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 นักเรียน
44 เด็กหญิงธัญชนก เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3 นักเรียน
45 นางสาววรรณนุกา จันทร์นุช กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3 นักเรียน
46 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีอ่อนทอง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
47 นางสาวภาวนา ศรัทธานนท์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
48 ด.ญ.พิชญาภา เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
49 นางสาวนัฐติกานต์ เครือแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
50 เด็กชายอนพัทย์ เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์ดี กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
52 นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
53 นางสาวรุ่งรัตน์ สายเปลี่ยน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
54 นางสาวพรพิมล เงินทอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
55 เด็กหญิงอชิรญา เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
56 นางสาวพรพิมล เงินทอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
57 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ่มเกลี้ยง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
58 เด็กหญิงศศิวิมล ธนูพล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
59 เด็กหญิงจันทร์ฉาย ใจมั่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
60 เด็กหญิงกุมารี สุวรรณวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงอนัญชนก​ ชมภูศรี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
2 เด็กหญิงณปภา​ หาญกล้า กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
3 เด็กหญิงปุณญาพร​ บุญส่ง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
4 นายวรรลพ​ ขันทับทิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
5 นายวรรลพ​ ขับทับทิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
6 เด็กชายธนกฤต​ บุญนวน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 นักเรียน
7 เด็กหญิงภูริชญา​ หาบุญพลาด กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
8 นายวรรลพ ขันทับทิม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิงศรัญรัตน์​ บัวคลี่ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงนฤสรณ์​ เรืองรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
11 เด็กหญิงสมิตา​ เพชรเย็น กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
12 เด็กหญิงวิริตดา​ เกษเงิน กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงพลอย​ โพธิ์พรต กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
14 เด็กหญิงโซษิตา​ สรสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
15 เด็กหญิงพรสวรรค์​ ศรีคูณ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงภีรภาวี​ ท​องเทพ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
17 เด็กหญิงปิยธิดา​ พระครูฐิน กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงปาณิสรา​ จุลพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
19 เด็กชายบริวัฒน์​ เมหามิตร กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
20 เด็กชายกรทักษ์​ ถวิลไพร กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
21 นายนภัส​ พงศ์ภัสสร กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
22 เด็กหญิงณัฐณิชา ฉ่ำสอน กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
23 เด็กหญิงนิรภาดา​ คำตรง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
24 นางสาวสุรัตน์​ โฉมงาม กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
25 เด็กหญิงณัฐฑิตา​ เนียมเพราะ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
26 เด็กชายนฤภัททร์ สกุลณี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
27 เด็กหญิงนฤมล​ เกตุเมด กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
28 เด็กชายณัฐพงษ์​ พิมพ์ไธสง กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
29 นางสมจิตร์​ บุญมาก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
30 เด็กชายอภิวิชญ์์​ วรัญญานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
31 เด็กชายพลาดิศัย​ นาคเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
32 เด็กชายสิรภพ​ ชัยแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
33 นางสาวจีรภา​ เทียนสันต์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
34 เด็กหญิงชนิดาภา​ มีชัย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
35 เด็กหญิงศุภลักษณ์​ สระทองรอด กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
36 เด็กชายตฤณจร​ โพธิ์พรม กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
37 นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
38 เด็กหญิงสโรชา​ วงษ์บุตร กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
39 เด็กชายธนดล​ ร่วมรส กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
40 เด็กชายวีรพล​ บุตรดา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
41 นายประมัด​ ทรัพย์โภค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
42 เด็กชายศิวกร​ ทรงวิรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
43 นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
44 เด็กหญิงแสนสนุก​ นาคสกุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
45 เด็กหญิงวรัชญา​ แก้วทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
46 นางสาวสุนทราภรณ์​ คล้อยเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
47 นางสมจิตร์​ บุญมาก กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
48 นายประมัด​ ทรัพย์โภค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
49 เด็กชายศุภณัฐ​ ขำเพชร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
50 เด็กหญิงชนาภา​ แก่นแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
51 เด็กชายกรณ์​ รัตนสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
52 นายดิเรก​ ใจแสน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
53 เด็กหญิงกิรณา​ ภูริชศรีเดช กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
54 นายดิเรก​ ใจแสน กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
55 นางนิตยา​ สุวรรณกูล กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
56 CHARLES.​ETA OBEN กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
57 เด็กหญิงธนาภา​ บุญไธสง กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
58 นายกิตติ​ เซ็นน้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
59 เด็กชายสิทธิศักดิ์​ พุทธเสน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
60 นางสาวเบญจพร​ หน่อแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
61 เด็กหญิงพัชรพร​ นักพรานบุญ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
62 เด็กหญิงภาณุมาศ​ แก้วมีศรี กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
63 นางสาวปลายฝน​ น้อยเหนื่อย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
64 เด็กหญิงชิราณัฐ​ มั่นใจ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
65 เด็กหญิงฉันทพิชญา​ เล่าเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
66 นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
67 นายวรรลพ​ ขันทับทิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3 ครูผู้สอน
68 เด็กชายณัฐพงษ์​ พิมพ์ไธสง กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
69 นางวรัญญา​ รัตนวงศา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
70 เด็กหญิงภาวิณี​ ลพเกตุ กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
71 เด็กชายภรธ​ คูณพันล้าน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3 นักเรียน
72 สอ.หญิงพิมพ์อัปสร​ ยศมา กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
73 เด็กหญิงรังสิมา​ นิลพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
74 เด็กหญิงนฤมล​ เกตุเมด กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
75 เด็กหญิงรุริษยา​ บางเหลือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
76 นายกิตติ​ เซ็น​น้อย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
77 เด็กหญิงปวันรัตน์​ สุธะสุริยะ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
78 เด็กหญิงนฤสรณ์​ เรืองรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายภัทรวิชญ์ ยาวีระ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
2 นางสาวกรวรรณ โทเพชร กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
3 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
4 เด็กชายอนุสรณ์ อนุสนธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
5 นางสาวกมลวรรณ สิละบุตร กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิงธนวรรณ หัดไทย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
7 นางสาวขจรวรรณ ภู่ขจร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
8 MISS FU WANZHEN กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
9 เด็กหญิงรวินท์นิภา ฉัตรชุณหกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
10 เด็กชายสิรวิชญ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
11 MISS JULIE JULITO กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
12 เด็กหญิงมีนา นาคชื่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงขวัญจิรา สมบัติพูนผล กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงวรกมล มาน้อย กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
2 นางสาวอุไร พานเฟื้อง กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงวลัญช์ภรณ์ วรอภิญญาภรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
4 นางสาวศิลารัตน์ แย้มโกเมนทร์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
5 นางสาวเตือนใจ ชดเชย กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
6 นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงวิจิตรา ญาติตะคุ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงวรางคนิภา ตันตริภาคย์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
9 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญญา กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงนภัสร แสงพายุ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
11 เด็กหญิงธิดารัตน์ ฟักเงิน กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
12 นางสาวรังษินันท์ สุขประดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
13 เด็กชายชัยณรงค์ สนพะเดิม กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
14 เด็กชายศุภวิชญ์ บาอินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
15 เด็กหญิงพรนัชชา นิรันดร กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงวันวิสา นาคชุ่ม กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
17 เด็กหญิงวิภารัตน์ เที่ยงทัศน์ กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
18 นายภูวนัย ปฏิราช กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิงสิริยากรณ์ หายะชู กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
20 เด็กหญิงพรรัตดา อุ่นเป็นนิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
21 Marisa D. Agero กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
22 นางสาวเสาวณีย์ เถื่อนวรรณา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กหญิงพิมพ์นารา รุ่งวรรธนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กหญิงชนัญชิดา มิ่งสกุล กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
25 Marisa D. Agero กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
26 นายเมธาวี จักษุฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
27 เด็กหญิงณิชาภัทร คำหอม กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
28 เด็กหญิงนิชานันท์ แสงสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
29 เด็กหญิงณิชาภัทร ลูกแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
30 นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
31 Juliet M. Cacayan กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
32 Juliet M. Cacayan กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
33 เด็กหญิงพรรณวษา อิ่มสมบัติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
34 Yang Jiping กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
35 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิ้มละมัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
36 เด็กหญิงสรันยา หามเหี้ยม กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
37 เด็กหญิงศศิธร อริสุทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
38 เด็กหญิงชลธิชา รอดกุล กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
39 เด็กหญิงกชพร อินทรศรี กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
40 เด็กหญิงชารินี เรืองวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
41 เด็กหญิงณัฐยาท์ ขำพาลี กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงรินรดา เฉลิมศรี กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงนันทิชา สายแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
44 เด็กหญิงเบญญาภา จั่นจำรูญ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
45 เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเขียว กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
46 นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
47 นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
48 เด็กหญิงชนัญญา สิงห์สร้อย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
49 เด็กหญิงกวินธิดา วาสนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
50 เด็กชายศุภกิตติ์ มะนูญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงชญานิศ ดวงรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
52 นางสาวชไมพร นันทชมภู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
53 เด็กชายพลพัส ตะติยะ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
54 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เกราะเพชร กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
55 นางสาววรญาภัทธนนท์ วรรณา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
56 Li Susu กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
57 เด็กชายชนภัทร สาเรียน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
58 Rogelio Bansag Agero Jr. กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
59 Rogelio Bansag Agero Jr. กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
60 เด็กหญิงมนปรียา เริงเขตรการ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
61 นางสาวสมรัชนี สุทะ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
62 นายวัชรพงษ์ ผลไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
63 นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
64 นายสันติ โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
65 เด็กชายศิริศิลป์ สุขช่วง กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
66 นางสาวสมรัชนี สุทะ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
67 เด็กชายอดิเทพ ชูเฉลิม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
68 นางสาวณภัชชา ทิศวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
69 เด็กหญิงภัคจิรา ยั่งยืน กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
70 นายสง่า หอมจู กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
71 นายสันติ โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
72 เด็กชายนพรุจ มิ่งสกุล กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
73 เด็กชายจักรกฤษณ์ ถ้วนถี่ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
74 เด็กชายนพกร รองรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
75 นางสาวน้ำทิพย์ ชาติวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
76 นางสาวมลฑาทิพย์ รามโกมุทร์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
77 เด็กหญิงจิรภิญญา เฮงสิน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
78 นางนุชจรินทร์ เกษทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
79 นายธุระกิจ หมั่นตรอง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
80 เด็กหญิงอัจฉรียา จุลมุสิก กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
81 นางสาวสมรัชนี สุทะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
82 นางสาวชไมพร นันทชมภู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
83 เด็กหญิงเจนจิรา หงษ์ทับทิม กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
84 เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์ ดวงรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
85 เด็กชายธนภัทร ยั่งยืน กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
86 เด็กหญิงกุลจิรา คำใส กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายธัณช์ ขันกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
2 เด็กชายภาคิน คำพงษ์บุรภัทร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
3 นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
4 เด็กหญิงชนัญพร ทองชมภู กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
5 เด็กชายธีรวิชญ์ ธาตุทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
6 เด็กหญิงศุภกานต์ แสนสมวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงตรรกกานต์ ขันลุย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงกุลกานดา ภู่ทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
9 นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทนทาน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ภูมิเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
12 นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
13 เด็กชายภีรภัทร โชคทรัพย์มหาศาล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพ