นางสาวอรุณ จูมาศ

โรงเรียนกาญจนะศึกษา
กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)ด.ญ.ฑิฆัมพร แก้ววิเชียร

โรงเรียนกาญจนะศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)ด.ญ.ฟาริดา เกิดเต็ม

โรงเรียนกาญจนะศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)นางวลีรัตน์ กาญจนะ

โรงเรียนกาญจนะศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)