เด็กหญิงมณีจันทร์ ศรีอำพล

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)เด็กหญิงคีจศิลป์ อินทร

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)เด็กหญิงวรัมพร อินน้ำลืม

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)นางสาวอรวรรณ วัฒนศิริ

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)นางสาวพิมษ์พร แสงจันทร์

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)