นางสาวกาญจนา พลธุมาร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กหญิงพรรัตดา อุ่นเป็นนิจ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖Marisa D. Agero

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กชายธนกร มหไพโรจน์

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กชายมาครโค อดอล์ฟ ฟรานดราเกอร์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นางชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นางนุชจรินทร์ เกษทรัพย์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นายฐาปกรณ์ เปรื่องอักษร

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กชายกฤษภพ เมธาสถิตย์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กหญิงดุษยา ถมทอง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กหญิงธนธรณ์​ พึ่งกล่อม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖