เด็กหญิงศิริสุดา สายศร

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นางสิริพรรณ อ่อนศรี

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นางสาวภัสสร อินทรกอ

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์ รัตนประภา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นายกิตติ​ เซ็นน้อย

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กชายเตชสิทธิ์ เคลือบแก้ว

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖Miss Esperanza Calderon Diaz

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กหญิงรังสิมา​ นิลพันธ์

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กชายชยพล ยอดนครจง

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖นางสาวรอกีเย๊าะ เยาะนิแม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖Miss.Febe Bibiolata

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖เด็กหญิงขนิษฐา ใจใจ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-๖