เด็กหญิงพิมพ์วิไล ภูวรัตนนาวิวิธ

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงนายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงเด็กหญิงหทัยรัตน์​ ทองมี

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง