เด็กชายเชิดชัย​ พลสงคราม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายนางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย