เด็กหญิงปุณณาสา สงแก้ว

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงเด็กหญิงปิ่นวาท คำมุ้ย

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง