เด็กหญิงพิชญาภา​ ทัพรัตน์

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงเด็กหญิงอุษณิชา พรมปัญญา

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงเด็กหญิงเพชรรัตน์ กอสัมพันธ์

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนางสาวสุพัตรา แก้วเศษ

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนายธนพล แสนวงษ์

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงเด็กหญิงพรพิมล อรุณฉาย

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนายนพรุจ บัวฉิม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงเด็กหญิงศศินันท์ ทรัพย์เย็น

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงนางสาวพรรณทิพย์ แก่นกสิการณ์

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง