เด็กชายสวิตต์ ไทยพาท

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-๓นายสมศักดิ์ จีนเพชร

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-๓เด็กหญิงธัญชนก เดชะผล

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-๓นางสาววรรณนุกา จันทร์นุช

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-๓