เด็กหญิงภัทรพร พูลเพียร

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-๖นายสมศักดิ์ จีนเพชร

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-๖เด็กชายภาคภูมิ กระต่ายทอง

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-๖นางสาววรรณนุกา จันทร์นุช

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-๖