นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณหงษ์

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วพินิต

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓นางสาวกัญตรีญา ยังเอี่ยม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓เด็กหญิงนฤมล​ เกตุเมด

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓เด็กชายณัฐพงษ์​ พิมพ์ไธสง

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓เด็กชายณัฐพงษ์​ พิมพ์ไธสง

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓เด็กหญิงนฤมล​ เกตุเมด

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓