นายนพรุจ นิติเสถียร

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖เด็กหญิงพิชญาภา หน่ายรักษา

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖เด็กหญิงอรปรียา หมื่นจันทร์

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖นายภานุ กรานต์พรมมา

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖เด็กหญิงพรทิพย์ พลหาร

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖นายภูมินทร์ โกสุม

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖นายตรีรัตน สังข์ยก

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วาทวงศ์

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖เด็กหญิงสุพรรษา ฟื้นวงษ์เฟื่อง

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖เด็กหญิงณัฐการณ์ ป้อมคำ

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖