เด็กหญิงศุภิสรา อาจมิตร

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารนางอมาวศรี สมบูรณ์สิน

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารนางทองพัน ยมนา

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงปพิชญา บุญเชย

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงรวินทร์ณิดา จงสิน

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงกวินตรา โตเพ็ง

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารนายสมหมาย แหงมงาม

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงชัชชญา ยอดสิน

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงสิริวิมล บุญเคลือบ

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงกฤษณาพร เส็งเต๋

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงศุภรดา พลับเกลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงสุณัฎฐา นาคสวัสดิ์

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงเบญญารัตน์ คำบุญ

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงธนัชชา พิมพ์อ่อนตา

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงพนิตตา เสาวรส

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงณัฐรินีย์ ฤกษ์ดีทวีกุล

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงวลีภรณ์ ขาวจุ้ย

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงนิชาภัทร มลเดช

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงจิรัชยา เม่นเกิด

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารนางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารนางสาวดวงพร รักษ์สิงห์

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงธมลวรรณ เกิดสว่าง

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงปพิชญา ศิริขวัญ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงณัชชารีย์ วิมล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงพิมลพรรณ สมนึก

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารนางสาวกรรณิการ์ กองอ้น

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงกมลชนก มุ่งสุข

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงกัลย์กมล ซินศิริ

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงพรไพลิน มีทรัพย์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงชิติยาภรณ์ ทับทิมเงิน

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารนางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงวราภรณ์ ถมทอง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงประภาศิริ จันทร์เต็ม

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงอริสรา จันทร์นุ่ม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงกมลชนก หมื่นจงจำปา

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงธีรดา พลาพล

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงณฐอร ไพรสิงห์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงพัชรพร แซ่หลิม

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงปวริศา คุ้มนุ่น

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงณัฏฐณิชา ขันแดง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงเกตุวราลิน ครุธแก้ว

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงฉัตรชนก คุ้มวงษ์

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารนางสาวอังคณา เจริญศิลป์

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงลัลล์ลลิล กลิ่นดี

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงณัฐธีรยา น้อยเคลือบ

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงชนัญชิดา ทองดอนแฝง

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กายบริหารเด็กชายภาณุ สุ่มโยง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงธนัญชญา เสาทอง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงวิภาวนี สิงห์เดช

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงธันยชนก สุบรรณสาร

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงธนัชพร สุเชียง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงกนกพร รอดคุ้ม

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงพิทยารัตน์ เพิ่มพิพัฒน์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงชินะกาญ กุลประดิษฐ์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงณัฐวลัญ ตรีหนู

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กชายชัชพล บดีรัฐ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงพิมพ์พิชชา โยธารักษ์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงณภัทรชา ทับเอี่ยม

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กชายกฤษดา ตรีหาญ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารนางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารนางสาวเจนจิรา แก้วมณี

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงศิรินภา ป้อมภา

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กชายพุฒิพัฒน์ ธีรโรจน์ปรีชา

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กชายติณณภพ เกษสายกร

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กายบริหารเด็กชายธนภัทร พงษ์เถื่อน

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารนางสาวเก๋ เจนเขตการ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กายบริหารนางสาววาสนา เจริญชัย

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงเบญญาภา สุพรรณคุ้ม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหารเด็กหญิงนัชชา สร้อยพยอม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กายบริหาร