เด็กหญิง อภิญญา คงทิม

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางสาว สุวิมล วรศิลป์

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓เด็กหญิงอารีรัตน์ กลิ่นมณฑา

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางสาวกานดา มีฤทธิ์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓เด็กหญิงนุตประวีณ์ ชูศักดิ์

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางสาวณัฏฐิกา ไม้แดง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓เด็กหญิงประกายแก้ว เกตุวงษ์

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓