เด็กหญิงสุพัชชา นาควิสุทธิ์

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางสาวศิริพร เจริญศิลป์

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓เด็กชายกตัณณ์ ศรีสมบัติ

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางรัดเกล้า โกกิฬา

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓เด็กหญิงณัฐณิชา ขุมเพชร

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางสาวนิตยา วิเชียรสรรค์

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓เด็กหญิงนพมล ชัยวิชิต

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-๓