นางนิตยา สร้อยทอง

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิงอิสราภรณ์ แย้มมาก

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิง ศิรินฑารา คำบรรลือ

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางสาว สุวิมล วรศิลป์

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กชายณัฐพล นันดี

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางพัชราภา ใจหาญ

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิงอุษณีย์ ถมทอง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖