เด็กหญิงปัทมพร มั่นยา

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศิริสม

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางรัดเกล้า โกกิฬา

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิงแพรวา กลิ่นนุ่ม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางสาวพนิดา จันดาแก้ว

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิงลภัสรดา พราหมนุช

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิงลลิตภัทร ขันแข็ง

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางสาวสมฤทัย น้ำชุ่ม

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖เด็กหญิงกชพร แสงโทโพธิ์

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-๖