เด็กหญิงธนิกา มะโน

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓นายปฏิภาณ สิงห์เรือง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓เด็กหญิงบัณฑิตา บุ้งทอง

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓นางสาวกฤษญา โชคดี

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓เด็กชายพัฒนวัฒน์ บรรดาดี

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓