นางนิตยา สร้อยทอง

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖เด็กชายกรวิชญ์ กำประทุม

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖เด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖นาย อัมรินทร์ ผิวเหลือง

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖เด็กหญิงสโรชา เสริมสุข

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖นางพัชราภา ใจหาญ

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖