นายปฏิภาณ สิงห์เรือง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปัญญาวิศาลศักดิ์

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖เด็กชายณัฏฐชัย พิลึก

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์คำ

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุพัฒน์ สาริมา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖เด็กหญิงชนกานต์ ผิวพรม

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๔-๖