นายนิตินัยน์ วัฒนพรหม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กหญิงปารชาด สังข์ทัศ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาวสุรีย์วรรณ บุญฤทธิ์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กหญิงพัชร์อาริยา ศรีสุกิจจา

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาวกำไลทิพย์ อุปธรรม

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาวเบญจมาศ อ่ำพรม

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กหญิงวลัญช์ภรณ์ วรอภิญญาภรณ์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาวศิลารัตน์ แย้มโกเมนทร์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ มากสาคร

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กหญิงบุญณดา แดงมั่นคง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาววันนลี สุวรรณทัพ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาวชไมพร วงค์พิทักษ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กชายนิติพัฒน์ วัฒนพรหม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาวศศิธร เมฆี

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กหญิงของขวัญ เค้าสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนางสาวพิมลพัณณ์ พลากร

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางเด็กหญิงวรรณนิษา ตั้งนิยม

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทางนายเรืองฤทธิ์ เวชกามา

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทาง