นางสาวชยานันท์ เวฬุวณารักษ์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวธีราภรณ์ เป้าใหญ่

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงศรีสุดา ปราสาทเขตกรณ์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางพัชราภา ใจหาญ

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวสิริพร สังคง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงพรรณพนัช มฤทธิ์ดา

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงจิรวรรธ ศรีทอง

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาววิภาพร อินทพงษ์

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวนิรชา นาคะมงคล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงอริญรดา ชำรัมย์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กชายธีรวัฒน์ ผดุงภักดิ์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖