เด็กหญิงจิรัชยา เวสา

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวพิราวรรณ แก้วคำปัน

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงชนาภา​ แก่นแก้ว

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์ลอ

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงสุภาลักษณ์ บุญวงษ์

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางเพชรดา อินทรสุชาติ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงไปรดา ชำนาญหมอ

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงพัชรภร จันทศร

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวจิราภรณ์ พิลึก

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางวรัญญา​ รัตนวงศา

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖เด็กหญิงชนิดา ทองสุข

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖