นางสาวศิวิมล เกิดแพ

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กชายธนภัทร สังคง

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาวชลาลัย ธนะบุญ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กชายปวีศักดิ์ เกื้อกูล

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กหญิงภัคจิรา ยั่งยืน

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นายสง่า หอมจู

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กชายณัฏฐากร พานไธสง

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาวนฐวรรณชกร โยชนะ

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กชายสิราภัทร คลังวงษ์

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาวอารียา ศิริมุลตรี

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กชายพริสร ศรีชูยงค์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓