นางสาวอรทัย สาระดี

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กหญิงพัณณิตา ขันกสิกรรม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษ์จันทร

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางกาญจนา กาละภักดี

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กหญิงวรัชยา เขื่อนยัง

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาวพนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กชายจิรพัฒน์ กัณพัทธณะ

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาวอารีพร ดอกจันทร์

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นายธนาธิป โพธิ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กชายวิชญะ ประเสริฐพรศรี

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กหญิงวรรณกร น้อยยม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาวจริยา อินทศร

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓เด็กหญิงรดารินทร์ วรชินา

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓นางสาวอำพร ดวงมาลา

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓