เด็กหญิงริญรชิดา ดิษกร

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายอดิเทพ ชูเฉลิม

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวณภัชชา ทิศวงศ์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวอารียา ศิริมุลตรี

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายพรพิพัฒน์ ศิลปวิสุทธิ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุตรสีทา

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวธัญพิชชา ขอนทอง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายภีระพัฒน์ นามแสง

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวผกามาส ทัพทวี

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวอัจฉรา นรกิจ

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางชนภัทร กันยะมูล

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงชนิษฐา ทวีการไถ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖