นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายธนกร ศรีงาม

โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงชมพูนุท หนูเงิน

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวเบญจพร​ หน่อแก้ว

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงพัชรพร​ นักพรานบุญ

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงเขมมิกา เล็กกระจ่าง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นายปฐมฤกษ์ สังข์วะระปรีชา

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงบุษกร ศรีทรงแสง

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางวิไลพร เอี่ยมอิน

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาววรรณา เมทา

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นายธนาธิป โพธิ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายวรภพ หม่อนตะคุ

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวศุภานัน ศรีประทุม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายจิรวัฒน์ พากเพียร

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวณฐพร ทองใส

โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายวรพล พิลาจันทร์

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายศุภากร บุญประคอง

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวอังคณา ขุนพิลึก

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖