นางสาวจีรภา สง่า

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญรส

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นางสาวณิชานันท์ ร้อยตรอง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นายสันติ โพธิบัลลังค์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายรณภพ ตั้งวงษ์

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายจักรกฤษณ์ ถ้วนถี่

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กหญิงทิพย์ธิดา สุขใส

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นางสาวนฐวรรณชกร โยชนะ

โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายโยธิน​ ชูรอดภัย

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นางสาวภาวิณี​ วัฒนพรหม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นางสาวพรประภา สอนชิต

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กหญิงดาวิกา กันทิยะ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓