เด็กชายธนชัย ยานเรือง

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นายพิทักษ์ ยอดเทศ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายธัศกร ไพบูลย์

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓กัญตรีญา ยังเอี่ยม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นายผดุงสิทธิ์ อ่อนศรี

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายอภิรุต ฤทธิ์คง

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายอดิรุจ ปัญจรักษ์

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นางจุฑาทิพย์ ลันดา

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายอัฐฎวุธ เมืองโคตร

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นางวิไลพร เอี่ยมอิน

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กหญิงกมลวรรณ ทิพย์วิโรจน์

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓ว่าที่ รต.หญิง สุภาวรรณ อินทมาศ

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นายเกรียงไกร ทาผา

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายอัครพล วังคีรี

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายชัยทัศน์ ประเสริฐพรศรี

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓เด็กชายณัฐนนท์ อาลัย

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓นายธีรพงษ์ บางหลวง

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๑-๓