นางสาวอรดา ขัดพูล

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายชโนทัย เที่ยงอ่อน

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวเกศรา พะโยม

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฑีฆะสวัสดิ์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวสุชาดา แก้วชาวนา

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงสิราวรรณ สุดา

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นายสันติ โพธิบัลลังค์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายนพรุจ มิ่งสกุล

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวกรวรรณ โทเพชร

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวภาวิณี​ วัฒนพรหม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายสุรเดช​ สุขเจริญ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวณิชานันท์ ร้อยตรอง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายภาณุวัฒน์ แดงน้อย

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายคนาธิป นิลรัตน์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวจีรภา สง่า

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงขวัญจิรา สมบัติพูนผล

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖