เด็กชายทักษ์ดนัย เสือจำศิล

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงพัณณิตา ใยทอง

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวณัฐพร หาญศึก

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายภาคภูมิ ฟองเอม

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นายผดุงสิทธิ์ อ่อนศรี

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายชวกร ย้อมสี

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางจุฑาทิพย์ ลันดา

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงวิภาวี เขตกัน

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางวิไลพร เอี่ยมอิน

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงนงฏกร ไตรทิพชาติสกุล

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวกัญญารัตน์ กุมภวรรณ

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงชนม์นิภา แพทย์วงศ์

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางสาวรัชนีกร บุญน้อย

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กหญิงประภากวิน อาจหาญ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖เด็กชายธาวิน วิริยะ

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖นายธีรพงษ์ บางหลวง

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.๔-๖