นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิเชียรรัตน์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงจุฑามาศ มณีนก

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายภัทรวิชญ์ ยาวีระ

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงณชนก อิทธิฤทธิ์เดช

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวสุวนันท์ สุริแสง

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงสุธีการต์ กรวิภาสเรือง

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงสุดารัตน์ บริรักษ์

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงเมธาวิณี แมนไธสง

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงณัฐธิดา จันวัตร์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวสมฤทัย บัวประเสริฐ

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองดาดาด

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางนิสารัตน์ ฝนตะคุ

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงนิรมล ธรรมสรางกูร

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายภูวดล ผลเจริญ

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายอนุสรณ์ อนุสนธิ์

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวกมลวรรณ สิละบุตร

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายนันทิพัฒน์​ ไพโรจน์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายอภิสิทธิ์​ สะสันติ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายอภิสิทธิ์​ พึ่งกล่อม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวลัคณา​ วงษ์สุวรรณ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นาวสาวเกศรินทร์​ รัศมี

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวชลิตา บุญยืน

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายตรัยธรณ์ สีขำ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายธีรภัทร อุปนัน

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงพัชรา เปรมพล

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองพิจิตร

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงผกามาศ สืบเพ็ง

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์ ดวงรัตน์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายธนภัทร ยั่งยืน

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงกุลจิรา คำใส

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖