เด็กหญิงอนัญชนก​ ชมภูศรี

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงณปภา​ หาญกล้า

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงณัฏฐนิช สุขอร่าม

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงภัทรศยา เอี่ยมแพร

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงกนกวรรณ ดำสนิท

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาววิลาวรรณ บุญทองแก้ว

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงชนิดาภา​ มีชัย

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงศิรินภา มาลาศรี

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงดลพร กลิ่นจันทร์

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงกีรตยา พวงนิล

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวศรัณยา โตเกิด

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายอชิรณัฐ เขตรคง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายธิติ นิโครธานนท์

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายศุภกิจ เปรมปรีดี

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นายชัยวัฒน์ ขันตี

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กชายศุภกร สร้อยนาค

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงภัทรภร ปริภัณทาภรณ์

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวดวงเดือน ฉิมมา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงสวรรณรัตน์ แนบเนียน

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงอัญชิสา ไม้หอม

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงปุญญิสา ผิวพรรณ

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงธณิชนันท์ วรวัฒน์ธนะกุล

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงกริษฐา เมืองมา

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นายกิตติ​ เซ็น​น้อย

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงทิพานัน จำนงค์

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงมนัสชนัญ ช่างเก็บ

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงธนนันท์ มีหมื่น

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวขนิษฐา บุตรสำราญ

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวกนกวรรณ เขตกัน

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงวิชญาพร ประเสริฐพรศรี

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์หา

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงขวัญข้าว แตงจีน

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงสาวินี ดินแดง

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖เด็กหญิงกวินทรา ไชยยะโคตร

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖นางสาวรัตดาวรรณ์ ศรีสุข

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖