นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงจรัณธร จาระสี

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางวันเพ็ญ ม่วงงาม

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงณิชา สีตลพฤกษ์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงพิมพ์พิชยา ทองคง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาวณัฏฐิกา ไม้แดง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาววิภาพร อินทพงษ์

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดีบุญ

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาวนิรชา นาคะมงคล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงวริญยุพา ชัยยะสงคราม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓