เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปิ่นทอง

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาวเดือน ปิ่นจุไร

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงสุพิชญา ภาพติ๊บ

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาวยลทกา ทองกรณ์

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงกวินธิดา บุญมี

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางเพชรดา อินทรสุชาติ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วตุ่มกา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงปภาวี บุญดี

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาววิจิตรา ปั้นสวัสดิ์

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓เด็กหญิงณัฐกฤตา พัฒนศิริ

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓