เด็กหญิง ปริยากร นันทิใจ

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิง แพรพิไล เพชรสีโสด

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖นางสาว ศรีสมร อินทร์เพ็ญ

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันต๊ะวงค์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงณัฐณิชา นาคคุ้ม

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖นางพัชราภา ใจหาญ

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖