เด็กหญิงณัฐนิชา แป้นทอง

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงวรกานต์ ปานสุด

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖นางสาวปภาแก้ว ผลอำนวย

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงญานิศา วรฉัตร

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อารีประชาภิรมย์

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖นางสาวจันจิรา ผลสุด

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงปภาวรินท์ กลิ่นยา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงจิรวดี พรหมจันทร์

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงวรฉัตร ช้างจั่น

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖นางสาวฐานมาศ บุญน้อย

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงสรัลพร ขลิบเอม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงฟาติมา แมดิ อีซา หมัด

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖นายปฏิภาณ สิงห์เรือง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงภัสสร กองจันทร์

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖นายทวี วงษ์จีน

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิพย์กาวิน

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖เด็กหญิงเมธาวี มั่นเหมาะ

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.๔-๖