เด็กหญิงวรกานต์ คำแดง

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖เด็กชายพีรภัทร ยอดแก้ว

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖เด็กหญิงปิยมาศ ทองห่อ

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖เด็กหญิงพัชรพร จันจอน

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖นางสาวฐานมาศ บุญน้อย

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖เด็กหญิงนวพร อินตา

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖เด็กหญิงรสริน ศรีทิพย์

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖นางสาวไพจิตร แสนสุข

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.๔-๖