เด็กชายพีระพัฒน์ เอมสิริ

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวกรรณิกา ทิฮ่อน

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กหญิงสกนธ์พรรณ บุญเนรมิตร

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กหญิงสุพิชชา นิ่มทอง

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กหญิงอัจฉรียา จุลมุสิก

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวสมรัชนี สุทะ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กชายวรพล​ แสนนอก

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวพัชรินทร์​ วัฒนพรหม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวอโณทัย สงเชื้อ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖