เด็กชายปภังกร จันทิมา

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวจุฑามาศ คำคลองแก้ว

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กหญิงสาวิตรี โตศรีพลับ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวอรทัย สาระดี

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กหญิงอฐิตา ทานะสินห์

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวกัญญารัตน์ กุมภวรรณ

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็หญิงภคนันท์พร นวมนาค

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นายสามารถ เที่ยงคงมา

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กชายวิทย์ศรุต จันทร์บ้านโต้น

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวเกศินี พันธ์ภูมิ

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖เด็กชายภัทรดล แก้วสี

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖นางสาวอังคณา ขุนพิลึก

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-๖