เด็กชายสหรัฐ สิงห์ลอ

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖นายหิรัญ รุกขชาติ

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖เด็กชายนิรุต อยู่เคลือบ

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖เด็กชายธนกร รอดเวียง

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖เด็กชายสุรเดช แย้มยงค์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖เด็กชายภัทรพล แพ่งศรี

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖นายสมนึก ทองคำ

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖เด็กชายอภินันท์ เอกปัจชา

โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖เด็กชายภัครนนท์ ผลลำเจียก

โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖นางสาวเนาวรัตน์ คำราม

โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.๔-๖