เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นามนาค

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงสุภาวดี ศรีทอน

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงญาณิศา จันทร์แจ่ม

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงอนัญญา แสงสว่าง

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงนภัสสร สอนอุระ

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นางสาวศุภานัน ทิพย์วรรณ์

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงภัทราพร วิวัฒน์พงษ์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงสิภาลักษณ์ เนื้อไม้

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงกุลนิดา แต้มมาก

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงธนัฏฐา ไชยสิทธิ์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงกัลยกร สุรนันท์

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นางสาวพรวิมล รัตนติกุล

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)