นางสาวรังษินันท์ สุขประดิษฐ์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายชัยณรงค์ สนพะเดิม

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายศุภวิชญ์ บาอินทร์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงพรนัชชา นิรันดร

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวันวิสา นาคชุ่ม

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นายเมธาวี จักษุฤทธิ์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงณิชาภัทร คำหอม

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)