เด็กหญิงอิสรีวรรณ ศรีเดือน

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงอาทิตยา ปันชัย

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงณัจฉรียา นาถมทอง

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายชิษณุพงศ์ วังคีรี

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงกันญารัตน์ คำแจง

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นางสาวสโรชา มงคล

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวรวรรณ กลั่นสระน้อย

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา สระทองหน

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวาสิตา เกิดเข้ม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายธนดล ใจแสน

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงจิณห์นิภา ทองนวล

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายกฤษฎา ยาดี

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายกฤษณกัณฐ์ น้อยพุ่ม

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายภูธเนศ สร่างโสก

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กชายณัฐภูมิ ประเสริฐพรศรี

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นางสาวน้ำทิพย์ มากสาย

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวรวลัญช์ คุรุธรรมานนท์

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)นางสาวสุรีย์ แก้วสุขา

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๑-๓ (ทีม ๕ คน)