นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวิจิตรา ญาติตะคุ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวรางคนิภา ตันตริภาคย์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญญา

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)นายวัชรพงษ์ ผลไพบูลย์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กชายนพกร รองรัตน์

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวิภาดา ภู่จีน

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)นางสาววรรณนุกา จันทร์นุช

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงกานต์รวี ชำนาญ

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงอลิษา เพชรทูล

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ชัยฤทธิ์

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงวรรณวิษา ทศเจริญ

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)เด็กหญิงเจนจิรา หงษ์ทับทิม

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ (ทีม ๕ คน)