เด็กหญิงเยาวกาญจน์ หงษ์โต

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖นางสาวเบญจวรรณ แก้วคำ

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖เด็กหญิงนิชาภัทร หอมรื่น

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖นายเฉลิมพล ชมพิกุล

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖