เด็กหญิงกชกร โนรี

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓เด็กหญิงชนะปภา โรจนราธา

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓นางสาวปัญญา พลอาจ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓เด็กหญิงปารมี จูแนบ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓นางสาวสุภัสรา เกตุเก้า

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓นางสาวเบญจมาศ แย้มทุ่ง

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓นายก้องภพ​ พากเพียร

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓เด็กหญิงลานนา​ คุ้มยิ้ม

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓