นางทองพัน ยมนา

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายศรันยู สินทร

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงภีรนันท์ เขียวเรือง

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงวิไลพร แจ่มจันทร์

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายวัชระ อินทรสาร

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวภาพิชมนทน์ มหัทธนโชติกานต์

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสรจี เกตุหอม

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงพิมพ์ลดา กลิ่นกุหลาบ

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวรพีภรณ์ ออมสิน

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนอก

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงสุณัฏฐา สุราษฏร์มณี

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวสุวนันท์ สุริแสง

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายธัชพงศ์ น้อยนารถ

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวธันย์ชนก ธีโรภาส

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายพลพัส ตะติยะ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เกราะเพชร

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาววรญาภัทธนนท์ วรรณา

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายยุทธนากร แย้งยงค์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บรรดาศักดิ์

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสมควร ผ่องแผ้ว

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายพูลศักดิ์ วิเศษศรี

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายนิชคุณ หอมจันทร์

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงสลิลทิพย์ ธีรโรจน์ปรีชา

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายสุริยา แสงส่ง

โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตรีหนู

โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายสิทธินันท์ แสงจันทร์

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงกุลณัฐ​ รัชตรุ่งโรจน์กุล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายพชรพล​ สุวรรณศิริ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นายกิตติ​ บุญเถื่อน

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กชายอนพัทย์ เรืองอ่อง

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์ดี

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)นางสาวรุ่งรัตน์ สายเปลี่ยน

โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)เด็กหญิงมณีนุช พรมมา

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม มารยาทไทย ป.๔-๖ (ทีม ๒ คน)