เด็กชายปวีกรณ์ แสงสว่าง

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางสาวสมฤทัย ประการะนัง

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กหญิงชญาภา บัตรเสียงหวาน

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางสาวสุกัญญา ยศวิชัย

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กชายกิตติธัช จูพุก

โรงเรียนรังษีวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางสาวโสภา พรมเวียง

โรงเรียนรังษีวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กชายนภัทร โรจนรักษ์

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางสาว สายหยุด ดีมอญ

โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กหญิงกมลพิชญ์ หุ่นทอง

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางสาวรัชนีวรรณ มิตรราช

โรงเรียนศรีวรลักษณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางดวงใจ ชอบธรรม

โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กชายพุฒิภัทร บุตรลักษ์

โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กหญิงธีรดา ลาพัง

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางยุวดี พิลาถ้อย

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กหญิงภาวิณี​ ลพเกตุ

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนสอ.หญิงพิมพ์อัปสร​ ยศมา

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กหญิงกมลวรรณ กล้าเขตวิทย์

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางสาววันวิสา กลิ่นผึ้ง

โรงเรียนอุทิศศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนเด็กหญิงสุขภัชตรา เหมือนจันทร์

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนางสาวกาญจนศิริ แก้วศิริ

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน